DCE sår tvivl om ålegræs som indikator

Udgivet 8. december 2011 - kommentarer:

DCE kan ikke påvise en sammenhæng imellem udvaskning af kvælstof og udbredelsen af ålegræs i danske farvande.

 ålegræs

I den netop offentliggjorte NOVANA-rapport fra DCE (Nationalt center for miljø og energi) skriver forskerne, at til trods for at vandmiljøet har fået tilført betydeligt mindre kvælstof i Danmark, så har det ikke betydet en opblomstring af ålegræs.

Ålegræs er ifølge direktør for DCE, Kurt Nielsen, den mest præcise indikator for et godt vandmiljø i Danmark, men en analyse af udbredelsen af ålegræs i Danmark foretaget fra 1989 til 2010 sår nu tvivl om, hvorvidt ålegræs kan bruges som en præcis indikator i vandmiljøet. I NOVANA-rapporten konkluderer forskerne:

"Mod forventning afspejler udviklingen i ålegræssets dybdegrænse således ikke det faktum, at kvælstofkoncentrationen i fjorde og kystnære områder generelt er halveret siden 1989."

Forskerne skriver også, at den manglende udbredelse formodentlig skyldes, at vandet ikke er blevet mere klart siden 1989 i hverken de åbne farvande eller i fjordene.

Hent NOVANA-rapporten ved at klikke her

Kurt Nielsen ser ingen forbedringer

Kurt Nielsen DCE

NOVANA-rapporten beskriver tillige med, at der er sket forbedringer i vandmiljøet, hvor der generelt er stor fremgang for bunddyrene i de danske farvande. Konklusionerne står i skarp kontrast til de udtalelser, som DCE´s direktør, Kurt Nielsen, den 29. november fremkom med på Danmarks Naturfredningsforenings Hummerkonference på Christiansborg. Her udtalte direktøren:

 "Selv om landbruget siden midt af 80érne næsten har halveret udledningen af kvælstof og fosfor til de danske fjorde, er deres tilstand ikke forbedret nævneværdigt. DCE´s undersøgelser viser også, at vandkvalitet i vandløbene heller ikke har ændret sig til det bedre siden 2003." 

På trods af NOVANA-rapportens konklusion, så afholdt Kurt Nielsen sig den 29. november ikke fra at fremhæve ålegræs som den bedste indikator til måling af vandkvaliteten i de danske farvande:

"Det er DCE´s opfattelse, at ålegræs fortsat er den bedste indikator til at måle miljøkvaliteten i havet. Vi kan se, at ålegræsset er så godt som stoppet med at gro langs kysterne, fordi vandet er uklart, som følge af udvaskning af kvælstof fra landbruget. Vi har derfor regnet ud, at udledningen af kvælstof skal nedbringes med omkring 30.000 ton kvælstof inden 2015."

Det har hidtil været DCE´s antagelse, at en begrænset udledning af kvælstof ville medføre en betydelig opblomstring af ålegræs. Denne opblomstring er ifølge DCE´s egen NOVANA-rapport udeblevet, og der synes derfor ikke at være belæg for at bruge ålegræs som indikator i vandmiljøet.

Se slides fra Kurt Nielsens oplæg fra Hummerkonferencen ved at klikke her.

Af Jakob Tilma jti@baeredygtigtlandbrug.dk og Justinus Johannesenjujo@baeredygtigtlandbrug.dk.