Gitte Blicher Mathiesen: Udvaskning af kvælstof fra lavbundsarealer er minimal

Udgivet 21. september 2012 - kommentarer:
Gitte Blicher Mathiesen: Udvaskning af kvælstof fra lavbundsarealer er minimal

Målinger i jord og grundvand fra ikke drænede lavbundsjorde, som heller ikke modtog nogen form for gødning viser, at udvaskningen af kvælstof fra disse jorder er meget lille.

"Omkring 17 procent eller hvad der svarer til 667.800 HA af det samlede danske landbrugsareal er lavt liggende områder og har forskellig geologisk oprindelse fra enge i ådale, moser, marsk og til arealer, der er dannet som havbund", det oplyste seniorrådgiver Gitte Blicher Mathiesen, Institut for Bio Science, Århus Universitet.

Hun tilføjede, at for at afgrøder som korn og kartofler skal give et godt udbytte, er det nødvendigt at lavbunden er drænet eller grøftet. Af den samlede landbrugsjord på lavbund, er tre fjerdedele i omdrift, det vil sige, jorden pløjes eller harves. Den resterende fjerdedel er ikke i omdrift, og det er derfor meget usikkert, hvor meget af denne del, der er drænet eller grøftet.


Vedvarende græs
"Hvis lavbundsområdet dyrkes med vedvarende græs og ikke omlægges, men stadig drænes, forventes udvaskningen af kvælstof via dræn at være forholdsvis lille, hvilket foreløbige målinger fra to arealer i oplandet til Gjern Å indikerer", sagde Gitte Blicher Mathiesen.

Hun tilføjede, at der i 14 år har været gennemført undersøgelser på et areal ny drænet tørvejord. Resultaterne viser, at den årlige dræningsafstrømning af kvælstof er faldet fra 57-237 kg per hektar til 38-67 kg per hektar, sagde Bitte Blicher-Mathiesen.

Af Justinus Johannesen, jujo@baeredygtigtlandbrug.dk

 

 

.