Bæredygtigt Landbrug: Miljøstyrelsen misinformerer om manglende målinger

Chefjurist Nikolaj Schulz har nu bedt miljøminister Lea Wermelin om at få rettet styrelsens manipulerende formuleringer

vandløb-høj-vandstand

Der mangler kemiske målinger for prioriterede stoffer i mindst 94 % af alle danske vandløb. Man får imidlertid et helt andet indtryk, når man læser Miljøstyrelsens hjemmeside – hvilket ifølge Bæredygtigt Landbrug er et kæmpe problem, fordi mediet er et sted, hvor borgere, journalister og meningsdannere får en væsentlig del af deres baggrundsinformation.

”Informationerne på hjemmesiden skal være rigtige og fuldstændige. Det bør derfor tydeligt fremgå, at der mangler målinger i mindst 94 % af vandløbene”, siger Bæredygtigt Landbrugs chefjurist Nikolaj Schulz, som netop har skrevet til miljøminister Lea Wermelin (S) for at få rettet de misvisende oplysninger.

Staten har da også for længst erkendt, at man ikke i Danmark lever op til EU’s krav om målinger. Det er således også sket tidligere på året i forbindelse med Bæredygtigt Landbrugs igangværende gødnings- og vandplanssag, hvor de manglende kemiske målinger er et gennemgående tema. I sagen har Bæredygtigt Landbrug fremlagt det ene dokument efter det andet med Miljøministeriets logo, hvor man ubetinget indrømmer manglende målinger i meget stor skala for de prioriterede stoffer.

”Kammeradvokaten bestred på intet tidspunkt, at der mangler målinger for prioriterede stoffer i det danske vandmiljø i mindst 94 % af alle vandløb. Juridisk er det en klokkeklar tilståelsessag. Miljøstyrelsens hjemmeside afspejler dog ikke denne sandhed, måske fordi den er for ubekvem?”, lyder det spørgende fra Bæredygtigt Landbrugs chefjurist.

”Hvis man som borger læser om Miljøstyrelsens overvågning, får man det indtryk, at alting kører efter Grønspættebogen. Intet sted fremgår det, at Danmark mangler at overvåge vandmiljøet. De manglende målinger er ikke noget nyt. De skulle have være foretaget siden 70’erne, og ministeriet er gentagne gange i de seneste årtier gjort opmærksom på problemet. Derfor er det mærkværdigt, at Miljøstyrelsen ikke gør opmærksom på dette faktum på sin hjemmeside”, tilføjer Nikolaj Schulz.

Fakta

Af Miljøstyrelsens hjemmeside https://mst.dk/natur-vand/overvaagning-af-vand-og-natur/vandloeb/ fremgår det bl.a., at ”Miljøstyrelsen tager vandprøver samt prøver af vandløbsbunden og af fisk i vandløbet. Prøverne analyseres for indholdet af metaller og andre miljøfarlige forurenende stoffer på et laboratorium. Der undersøges blandt andet for indholdet af kviksølv, blødgørere, sprøjtemidler, dioxiner og furaner i vandløbet. Tilsammen giver resultaterne et billede af, om vandløbet tilføres stoffer fra omgivelserne”.

Derudover kan man læse følgende:

”[…]Hvilke vandløb overvåger Miljøstyrelsen? 

Miljøstyrelsen laver undersøgelser i små og større vandløb i hele landet. De vandløb, som er en del af Danmarks vandområdeplaner, er i fokus. 

Vandløbene bliver udvalgt, så Miljøstyrelsen kender tilstanden i de fleste, også de vandløb, som er i risiko for ikke at leve op til miljømålene i vandområdeplanerne. De vandløb, som ligger i Natura 2000-områder, skal der holdes særligt øje med. Her kortlægger Miljøstyrelsen forekomster af dyr, fisk, planter og naturtyper, som er truede, sjældne eller karakteristiske for Europa.[…]” 

Og det tilføjes:

”[…]Sådan foregår overvågningen af vandløb 

Miljøstyrelsen undersøger tilstanden i de danske vandløb ved blandt andet at tage prøver og lave feltundersøgelser. 

Miljøfarlige forurenende stoffer 

Miljøstyrelsen tager vandprøver samt prøver af vandløbsbunden og af fisk i vandløbet. Prøverne analyseres for indholdet af metaller og andre miljøfarlige forurenende stoffer på et laboratorium. Der undersøges blandt andet for indholdet af kviksølv, blødgørere, sprøjtemidler, dioxiner og furaner i vandløbet. Tilsammen giver resultaterne et billede af, om vandløbet tilføres stoffer fra omgivelserne.[…]”

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

(Ovenstående er også sendt ud som pressemeddelelse til landbrugspressen).

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.