Målinger under protest

Der var tirsdag varslet vandundersøgelser i et nordjysk vandløb. Sådanne målinger bør foregå efter gældende regler, understreger Bæredygtigt Landbrugs formand. Det gjorde de – heller – ikke her...

møde-5

Et større opbud mødte Miljøstyrelsens medarbejdere fra Aalborg, da de tirsdag mødte op for at foretage vandundersøgelser i Tiendebæk ved Assenbæk Bro i Nordjylland.

Det var varslet, at der skulle tages prøver af smådyr, fysisk indeks, vandkemi og måske bentiske kiselalger i vandløbet hos medlem af Bæredygtigt Landbrug, landmand og bredejer Michael Vestergaard. Det kom til at foregå for rullende kamera, med politiopbud og under protest fra både landmanden og Bæredygtigt Landbrug.

På forhånd havde Michael Vestergaard, ved Bæredygtigt Landbrugs mellemkomst, understreget, at hvis der skulle tages prøver, skulle der undersøges for alle de parametre, der fremgår af vandrammedirektivet, herunder prøver for kemi og miljøfremmede stoffer. Samtidig skulle prøveudtagerne undersøge, om vandløbsregulativet er overholdt – ellers kunne de jo blot komme til at sparke i noget spildevand…

Der blev ikke taget prøver for kemi og miljøfremmede stoffer. Lederen af den tre mand store gruppe fra Miljøstyrelsen, Lars Hansen, forklarede, at de blot tog de prøver, de var blevet pålagt.

Chefjurist Nikolaj Schulz, Bæredygtigt Landbrug, understregede, at alle parametrene skulle være taget, for at vandløbet kan vurderes og få en godkendt tilstand. Hvis målingerne ikke er taget, er det i strid med vandrammedirektivet. De kemiske målinger for prioriterede stoffer skal til en start tages en gang om måneden i ét år. Det sker blot i en lille brøkdel af de danske vandløb og nok aldrig med det påkrævede tidsinterval, forklarede chefjuristen. Han tilføjede, at der alligevel i Danmark er udpeget procentvis mange flere vandløb end i f.eks. Tyskland.

Formålet med det store fremmøde tirsdag formiddag var at manifestere, at landbruget er utilfreds med at være underlagt direktiver, der ikke opfyldes af myndighederne.

Formålet var også at understrege, at målet ”god økologisk tilstand” ikke kan opnås, uden at der er målt for alle parametre. Hvis et parameter ikke er i orden, kan vandløbet ikke opfylde målet og må udgå.

Det fik Michael Vestergaard, Flemming Fuglede Jørgensen og Nikolaj Schulz lejlighed til at forklare og protestere over for både de fremmødte fra Miljøstyrelsen, flere landmænd, Aalborg Politi samt TV2 Nord.

De fik også lejlighed til at vise både de store cementrør, der leder vand fra byen ud i bækken, og de mindre drænrør, som landbruget anvender. I det tørre vejr kom der ikke meget vand ud af nogle af rørene – men det gør der ved regnskyl.

Og der måles kun for de stoffer, man tror, landbruget udleder.

Derefter gik Miljøstyrelsens tre folk i åen.

Den ene tog prøver af bredde, dybde og brinker.

Den anden af fosfor, nitrat, PH og temperatur.

Den tredje af smådyr.

Alt forløb i god ro og orden.

”Men det er slet ikke i orden, at myndighederne ikke efterlever EU-reglerne og ikke har gjort det i 40 år”, understregede Bæredygtigt Landbrugs chefjurist Nikolaj Schulz efterfølgende.

Af Anne-Marie Glistrup, amg@baeredygtigtlandbrug.dk (tekst og foto)

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.