Knud Jeppesen: Markager – mere politiker end forsker?

Knud Jeppesen opfordrer ansvarlige politikere til at undersøge "markedet" for mere saglige og faglige korrekte indspark til de kommende vandplaner end dem AU med Stiig Markager i front kan præstere

knud-jeppesen

Når man læser indlægget fra Stiig Markager i Maskinbladet 11/2 og hans “opfordring” til at tro på videnskaben og det faglige grundlag for vandplanerne, er det skræmmende, hvis han skal repræsentere hele forskerstanden ud fra dette og andre skriverier. Især på området for spildevand er det utroligt, at en professor kan komme med så mange usandheder og fordrejninger.

Markager: ” Sommetider er der påstande om, at der skulle være store umålte og uregistrerede udledninger fra overløb af spildevand, eller at kommunerne bevidst snyder med tallene. Det er nonsens, og giver en ufrugtbar debat.” 

Det kræver ikke meget “videnskab” for at finde kommunernes egne tal fra PULS databasen, der viser masser af store fejl og manglende indberetninger. Selv Miljøministeren har indrømmet, at der er store fejl i et materiale, der beviser mere end dobbelt så stor udledning som indberettet fra mange kommuner. Ministeren svarer: Det er dog stadig utilfredsstillende, at der kan påvises så relativt store fejl, som Knud Jeppesens notat indikerer. Jeg har derfor fremsendt notatet til Miljøstyrelsen, og bedt styrelsen inddrage det i sit arbejde med at sikre, at kommunernes indberetningerne bliver mere pålidelige.

Så det ministeren udtaler om fakta, må jo så også være nonsens! Mærkeligt at dine virkelighedsfjerne beregninger kan tages for gode vare i det ministerium?

For øvrigt har samme minister udtalt, at der kan være op til 200 % fejl i tallene fra spildevand. Så Hr. Markager, hvis det er “pålidelige tal” for dig, er det vist mere nonsens, at en professor der repræsenterer AU, udtaler sig så nedladende og usandt om fakta, for at fremme sine egne virkelighedsfjerne “beregninger”. Du påstår det er let at beregne kommunernes spildevandsmængder – ja men det giver vel ikke København ret til at udlede over 5 mill. m3 urenset spildevand direkte ud i Øresund i 2019. (400 lastbiler om dagen året rundt) Ud over alt det der kommer fra alle de andre kommuner op langs Øresund!! Med kommunernes egne tilladelser -så det er ikke engang ulovligt. De mange badeforbud, der har været i sommer rundt i landet – ja selv her i vinter – skal vel tilskrives dem, der har sendt “lorten i havet”. Dem kan landbrugets efterafgrøder trods alt ikke nå at “opsluge”.

Og nej byboerne betaler ikke afgift, for den fosfor de udleder. De betaler fast afgift af den mængde spildevand, de skyller ud. Så betaler rensningsanlægget kun afgift for den del, som de vurderer, at det ikke kan betale sig at rense fra, og som lukkes ud i vandmiljøet. Alt det, der løber uden om ved både fælles – og separatkloakeret overløb (ca. 20.000 overløbssteder), er gratis selvom forbrugerne reelt har betalt for rensning af det hele! Så jo mere der lukkes uden om, jo billigere er det for kommunen – ikke for borgerne. Selv DANVA har påtalt dette som et reelt problem ved flere lejligheder. Men åbenbart ligegyldigt for AU – man revser vel ikke sin arbejdsgiver.

Jeg troede ikke, at man som forsker skulle være politiker, men faglig og saglig. Især da ikke når der favoriseres til kun den ene side af dem, der bidrager med næringsstofferne. Det er mærkeligt at forsvare byerne manglende rensning, fordi det er synd for borgerne, når det er så dyrt. Jeg skal ellers lige hilse og sige, at det har det i den grad været dyrt for landbruget, og de nye forslag giver endnu flere omkostninger. Jeg kan nemt finde landbrug, hvor det har kostet både halve og hele millioner med efterafgrøder og andre udbyttebegrænsende krav. DET NÆVNES IKKE med et ord. Kravene bliver ikke engang beregnet, som det skal efter reglementet – nej det dikteres bare: “Efterafgrøderne ser ikke ud til at have virket, så I må udså nogle flere – for så tror vi, det hjælper på havet omkring Danmark.”

Husk det varer altså planlagt over 60 år, inden byerne er færdige med at lave tostrengs anlæg.

For øvrigt er det en udbredt misforståelse, at der kommer rent vand ud fra separatkloakerede regnvandsledninger. Mængdemæssigt kommer der MERE kvælstof og fosfor ud herfra end fra overløb af urenset spildevand fra fælleskloakeret. MERE. Foruden dækrester, bremsestøv, cigaret skodder, rester fra kobbertage og zinktagrender osv.

For øvrigt er det 20-30 år siden, at vi blev færdig med at “separatkloakere”, så vores næringsstoffer ikke løb direkte ud fra møddinger og foderpladser. Måske lidt respekt for det er på sin plads.

Det har vel INTET med forskning at gøre, når det nævnes, at Eva Kjær Hansen blev syndebuk. Det var da et politisk flertal, der bestemte dette om landbrugspakken. Den pakke som gav gødning, der fagligt ubegrundet var frataget landbruget, tilbage. En forsker skal vel følge flertallet uanset sin egen politiske overbevisning. Vrøvl at N udledningen er steget de sidst 10 år (NOVANA), og så længe har landbrugspakken da ikke virket. Useriøst.

I de nuværende vandområdeplaner står der tydeligt: “ud over fysiske forhold er spildevandbelastningen en meget væsentlig årsag til, at 1/3 af alle vandløb ikke har en god økologisk tilstand. Det skyldes primært spildevandets indhold organisk stof (iltforbrugende lort) og at tilførslen af N og P har relativ lille betydning for miljøtilstanden i vandløbene,” Det gælder vel fortsat i de nye vandplaner eller er der forskere der har fået det “visket ud”?

Hvorfor skal kravene til renseanlæggene fra 1987 ikke strammes. Flere af vores nabolande har krav hvor der kun udledes 1/3 næringsstoffer i forhold til de ældgamle krav i DK.

Hvorfor håndhæves de EU bestemte krav til målinger af det kemiske indhold i vandmiljøet ikke?

Markager: “Jeg kan kun opfordre landbruget til at tro på videnskaben og det faglige grundlag for vandplanerne.” 

Det vil jeg som landmand også meget gerne. Men når AU gang på gang retter fejl i data, flytter målstregen og en lader en forsker med så mange politiske udtalelser og beregninger, så mange manipulationer og direkte usandheder stå i frontlinjen – ja så kan jeg slet ikke tage det, der kommer fra AU på næringsstofområdet, seriøst. Hvorfor kommer forklaringen ikke på flytning af kvælstofmålstregen fra år 1900?

Jeg vil virkelig opfordre ansvarlige politikere til at undersøge “markedet” for mere saglige og faglige korrekte indspark til de kommende vandplaner, end dem AU med Stiig Markager i front kan præstere.

Og ja – jeg og nok andre bliver ved at gentage fakta og hellere være “ekspert” på det, end at være forsker med vidtløftige beregninger, hvor målet flyttes gang på gang over for den ene del af befolkningen, mens den anden del forsvares med økonomiske argumenter, og andres fakta kaldes nonsens.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen
Please accept statistics cookies to watch this video.