Nej tak til arealbegrænsning på hjortejagt

Man griber ind i lodsejernes og landmændenes ejendomsret med sådanne begrænsninger, lyder det fra Bæredygtigt Landbrugs direktør

bakkede-marker-sjælland-marts-2014-hjemmeside

Fra år 2022 kan der overalt i landet komme arealbegrænsninger på jagt på kronhjorte og dåhjorte.

Der lægges således op til, at jægere med et jagtareal, der opfylder jagtlovens minimumskrav, får ret til at nedlægge én hjort pr. jagtsæson – og at det kræver et jagtareal på 100 hektar yderligere for at skyde den næste kronhjort, 200 hektar for at skyde to hjorte og så videre. For dåhjorte anbefales en arealbegrænsning på 50 hektar.

BL-direktør: Ikke rimeligt

”Med arealbegrænsning på dåhjorte og kronhjorte griber man i dén grad ind i lodsejernes ejendomsret. Vi har hele vejen igennem sagt, at det ikke er rimeligt at lave begrænsninger i forhold til, hvad eksempelvis en landmand må foretage sig på egen jord – hvis man i øvrigt har de nødvendige tilladelser”, siger Hans Aarestrup, direktør i Bæredygtigt Landbrug.

Det er Vildtforvaltningsrådet, der har indsendt en anbefaling til miljøminister Lea Wermelin (S) om fremtidigt at supplere forvaltningen af hjortevildt med arealbegrænsninger. Det skyldes angiveligt behovet for at sikre bedre køns- og aldersfordeling i hjorteflokkene. Der bliver simpelthen skudt for mange hjorte og især ældre hjorte og for få hinder og kalve.

Landmand: Vi er nødt til at råbe op!

Landmand Knud Marrebæk fra Vestervig er formand for og medstifter af en lokalafdeling i Thy-Mors af Dansk Land og Strandjagt – et alternativ til Danmarks Jægerforbund. Svineproducenten er også medlem af Bæredygtigt Landbrug og mener, at udfordringen med en skæv alders- og kønsfordeling i hjorteflokke kan løses ved at fjerne brunstjagten. Men denne ”Thy-model” er der åbenbart ikke lydhørhed overfor i Vildtforvaltningsrådet.

”Vi er nødt til at råbe op, ellers bliver arealbegrænsningerne bare trukket ned over hovedet på os”, fortæller Knud Marrebæk, som også forleden udtalte sig om sagen til avisen Landbrug Nord.

”Det er jo fakta og logik, at hvis ikke man må gå på brunstjagt, og hjortene er sværere at komme til, så vil man også skyde færre. Og dem, der er, vil blive ældre. Samtidig vil man stadig gå på jagt og dermed skyde flere kalve og hinder”, tilføjer han.

Knud Marrebæk mener, at man bare kan kigge på Thy-modellen fremfor at sætte gang i et stort embedsværk og bureaukrati.

Kun jægerne er imod indstillingen – L&F er for

Alle repræsentanter i Vildtforvaltningsrådet – med undtagelse af Danmarks Jægerforbund – bakker op om forslaget vedrørende arealbegrænsninger. Hvilket betyder, at både Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Dansk Skovforening, Friluftsrådet og minsandten også Landbrug & Fødevarer støtter indstillingen.

”Dét kommer virkelig bag på mig – at L&F, hvis medlemmer jo også lægger jord til kronvildt fra statsskovene, dermed blåstempler denne indgriben i ejendomsretten. Men forhåbentlig ved Bæredygtigt Landbrugs medlemmer, hvor de har os i denne sag”, lyder det fra BL-direktør Hans Aarestrup.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

7 kommentarer til “Nej tak til arealbegrænsning på hjortejagt”

 1. !00% enig
  Det er ganske grotekst at L&F på vegne af deres medlemmer bakker op om arealkrav. Men mon ikke dette handeler om økonomi og deraf politiske alliancer. Der sidder 2 godsejere i Vildtforvaltningsrådet (VFR). VFR har desuden nedsat et andet råd, til at rådgive dem selv i netop sager om hjortevidltet, nemlig “Den nationale hjortevildtgruppe”(DNH. I denne gruppe sidder der 2 andre godsejere som repræsentanter for hhv L&F og skovforeningen. Derud over er Danmarks naturfredingsforening repræsenteret i DNH, med 2 repræsentanter. En repræsentant, som ud over DN´s eget mandat ogsåvaretager mandaterne for Dyrenes beskyttelse og Friluftsrådet, og en formand som er tidligere præsident for DN…
  Så det repræsentative for “almindelige” jægere og landmænd, må nok siges at være ret begrænset.
  Og med dette forslag forsøger man nu at indføre begrænsninger, for flertallet af landmænd og for flertallet af jægere, med dette arealkravs forslag, som ingen har nogen som helst dokumentation for at ville have nogen som helst indflydelse på de udfordringer som de selv påstår der er med forvaltningen af det store hjortevildt.
  Der findes ingen undersøgelser der viser at der mangles ældre hjorte i Danmark, men der findes indikationer på, at i områder med brunstjagt, at der er andelen af disse med stor sandsynlighed lavere. Men løsningen findes allerede, som Knud Marrebæk nævner. Afskaf brunstjagten, så løses problemet, hvilket er dokumenteret i Nordjylland gennem de sidste 30 år. For deroppe, mangles der med 100% sikkerhed INGEN ældre hjorte. En afskaffelse af bruntsjagten, vil i øvrigt også være helt i tråd med Århus universitets (DCE) egne anbefalinger i deres rapport DCE195, hvor DCE selv anbefaler at jagten på hjorte først bør starte 1-11. Altså efter brunsten.
  Påstanden om en skæv alderfordeling i afskydningen af især kronvildtet holder heller ikke. Såfremt at halvdelen af de kalve der skydes er af hankøn, så er fordelingen mellem han og hunkøn ca. 52% hankøn. Altså tæt ved 50/50, ganske som der anbefales.
  Og hermed tilbage til det økonomiske aspekt.
  I en rapport fra 2014 af Marie Ravn Nørgaard med titlen “Optimering af kronvildtjagten, Økonomisk optimering af jagtens værdi på Løvenholm Skovdistrikt” . Heri citeres Danmarks Jægerforbunds (DJ) jagtfaglige chef Niels Søndergaard ifb med økonomiske muligheder i kronvildtet for et skovdistrikt som Løvenholm, for følgende:
  Citat:
  “Kronvildtjagten kan også anskues oplevelsesbaseret i stedet for arealbaseret, hvilket vil give endnu et praj om jagtens økonomiske potentiale på Løvenholm. Følgende prisliste er en grov generalisering på landsplan (Søndergaard, 2013):
   Selskabsjagt (hind/kalv) 4.600-5.300 kr./dag
   Kron-/dåhjorte 3.000-15.000 kr./stk. + evt. medaljetillæg
   Medaljetillæg (toptrofæ) 80.000-140.000 kr./stk.
   Vildtsalg, hjortevildt 15-30 kr./kg”

  Og mon ikke det er her de reelle interesser og motiver ligger for arealkravet ??

  Og lige et pr, ifb med denne artikel:
  Så vidt jeg ved, så producerer BL´s medlemmer godt 60% af de afgrøder der produceres i Danmark på BL´s medlemmers ejendomme. Hvorfor er BL så ikke repræsenteret i et råd som VFR, som er rådgiver for miljøministeren, når BL´s medlemmer unægtelig er så stor en spiller i forvaltningen af både landbrugs drift, og fordi at BL´s medlemmer jo sikkert også besidder store mængder §3 arealer, andre natur områder og vådområder.

   1. Jeg staver godt i dag……..
    Der skulle så have stået 100% enig i starten 🙂 🙂

 2. Det er direkte vammelt at se og høre på.
  Ministeren bør overveje at opløse dette råd.
  Nepotisme og studehandler er måden dette råd arbejder på. Ingen evidens eller fakta på påstanden om en skævvridning.
  Det er tydligvis et bestillings arbejde bestilt af de store jordbesidder godserne og nok ikke mindst NST alle nogen der laver store penge på vores alles hjortevildt.

 3. Jaime Svenning Würtz

  To ting….

  For det første kræves der ikke 100ha yderligere for at skyde hjort nr. 2 Vi taler om (pr. påbegyndt 100ha) der er en væsentlig forskel.

  Altså må alle skyde en hjort uanset hvor mange ha man har op til 100ha Har man så 101ha.. Ja så må man skyde hjort nr. 2… osv.. ved 201ha nr. 3..

  For det andet er MIN oplevelse at det er otupi at tro der bliver skudt flere hinder og kalve, bare forbi man begrænset afskydning af hjorte… der er desværre for mange der kun vil skyde hjort. Så vent og se om 10-15 år hvor meget bestanden er vokset yderligere..

 4. Per Nørgård Smed

  Man skal bare sørge for at de ejendomme man ejer og har jagtretten på de ER opdelt i små selvstændige ejendomme med eget matrikel nr. og ejendoms/Vejnummer. Så kan man fint nappe 5 store hjorte på 20 Ha. hvis det er det man ønsker. Stop al brunstjagt på kornhjorte og Dåhjorte så er 80% at det tilsigtede mål opnået. Der bliver ikke flere store hjorte med arealbegrænsninger. Og der vil komme masser af retsager på ejendomsretten, herunder jagtretten som er grundlovssikret. I sidste instans kan man lade sagen gå i EU som har et helt andet syn på den slags. Her er det enmlig KUN jura der tæller og ikke særinteresser om at beskytte og sikre stats og Godsjagtens guldgrube. Hvor primært de store hjorte er indtægstkilden. De ser nemlig stort på hundyr og kalve!

 5. Der er som der nævnes her, ingen belæg for at tro at der vil blive skudt flere hinder og kalve, fordi man forsøger at begrænse afskydningen af hjorte.
  Ca. 30% af de krondyr der skydes i Danmark er hjorte. Anbefalingen er 25% hjorte, 25% hinder og 50% kalve.
  At sænke afskydningen af hjorte fra ca. 30% til ca. 25%, kan gøres præcis som Knud Marrebæk foreslår. dette vil ikke alene sænke afskydningen af hjorte, men vil også have en væsentlig positiv indflydelse på aldersfordelingen i afskydningen af hjortene.
  Vil man have skudt flere hinder og kalve, så skru på jagttiderne pådisse (skumrings/dæmringsjagt).
  Udfordringerne med hjortene, har Knud Marrabæk givet løsningen på. En særdeles veldkumenteret løsning, som har været praktiseret i mere end 30 år i Thy. En løsning som flere biologer inkl DCE også anbefaler.
  At tale om arealkrav og “forpligtigende” samarbejde over skel, er et fuldstændig vanvittigt og unødvenddigt tiltag, som der ikke findes nogen former for dokumentation på, at vil have nogen som helst effekt i den ønskede retning. Det vil derimod være begyndelsen til et bureaukratisk helvede, som ingen på nogen måde ville benefitte af, måske lige på nær dem der så skal ansættes til at kontrollere dette unødvendige bøvl..
  Jeg er spændt på at høre hvad BL vil gøre for at sikre deres medlemmers rettigheder på deres ejendomme og risiko for værditab på deres ejendomme?

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.