Dokumenterede ulovligheder mod landbrugserhvervet

De danske myndigheder har stadig intet korrekt og lovligt måleprogram til bestemmelse af vandkvaliteten i danske vande i henhold til gældende EU- og dansk lovgivning. Derfor bygger en del af den danske lovgivning på rendyrket fup og svindel, skriver Erik Ugilt Hansen

ugilt2

Af Erik Ugilt Hansen, Rosbjergvej 4, 9500 Hobro

Jeg har i 57 år været aktiv landmand med produktioner inden for mink, fedekalve, planteavl, dambrug, søer og fedesvin, rullegræs osv.

Jeg har oplevet at være formand for og i bestyrelsen for mange af ovennævnte produktioner, såvel fagligt som kommercielt.

Jeg har siddet med i mange forskningsgrupper inden for mine erhverv.

Jeg har dermed været tæt på, meget tæt på, de interesser, der har været med til fagligt at planlægge/beslutte på hvilket grundlag, de mange forskellige driftsområder skal reguleres.

Jeg har helt tilbage fra 1970’erne påtalt, at de regelsæt, ”mine” erhverv skal administreres ud fra, skal bygge på et fagligt og juridisk korrekt grundlag. Det, der bl.a. kaldes for rammebetingelser.

For det kræver alle virksomheder, erhvervsdrivende og borgere i hele det danske samfund.

Ja, som jeg gennem årene ofte har tilføjet: ”Selv dommere og politikere kræver at blive behandlet korrekt efter gældende EU- og dansk lovgivning”.

Og er det så sket for landbruget?

Nej!!!

Jeg vil i det følgende dokumentere overtrædelser, som ”mine erhverv” har været udsat for gennem de seneste 40 år af domstole, politikere, forskere, embedsmænd mfl.

Kommandovejen:

For kommandovejen er jo sådan, at vores retssystem bygger på EU-lovgivning og derefter/samtidig på lovgivning vedtaget i det danske folketing.

Og denne lovgivning danner grundlaget for de danske retsinstanser.

Folketingets vedtagne love, der danner det retslige grundlag for ”mine erhverv”, har Folketinget vedtaget på grundlag af underforstået ”juridiske korrekte” oplysninger fra embedsmandssystemerne i de relevante faglige ministerier.

Og de faglige ministerier henter som regel den nødvendige viden/dokumentation fra forskningsinstitutioner i Danmark og udlandet.

Hermed udstilles vigtigheden af embedsmændenes og forskernes 100 % troværdighed.

For enhver tvivl om faglig og juridisk korrekthed i den vedtagne lovgivning vil være ensbetydende med justitsmord i afsagte domme.

Tæt inde på livet

Igennem mine snart 50 aktive organisationsår i ”mine erhverv” har jeg et godt kendskab til rigtig mange hæderlige forskere og embedsmænd. Men mit kendskab til uhæderlige forskere og embedsmænd, der i den grad har været årsag til retssystemets justitsmord og dermed store menneskelige katastrofer for erhvervsfolk og deres familier, er naturligvis meget mere indgående.

Som begyndelse på en serie afsløringer kommer her første eksempler:

1: Landbruget og dermed alle danske landmænd har jo i over 30 år fået skyld for, at den danske natur og alle former for det danske vandmiljø er blevet ødelagt af danske bønders måde at drive deres erhverv på.

Og det er såvel fagligt som juridisk direkte usandt.

De døde hummere:

Det startede i 1986 en søndag aften i bedste sendetid med en tilrettelagt tv-udsendelse fra Kattegat, hvor man fremviste et antal døde hummere og samtidig viste indslag med en række ”eksperter”, der alle samstemmende udtalte, at Kattegat var ved at dø af et forfærdeligt miljø.

Og den væsentligste årsag var dansk landbrugs udledning af kvælstof.

Hvordan hummerne var døde og årsagen hertil blev aldrig belyst/bevist/dokumenteret.

Så ”eksperternes” beviser og dokumentation var lig nul.

Men hele det danske samfund, med politikere, medier, forskere og mange flere i spidsen tabte hovedet og afsagde straks dommen, at der skulle gøres noget ved den forurening, der kunne være årsag til skaderne.

Og ”eksperterne” placerede hovedansvaret ved landbrugets udledning af kvælstof!

Uden nogen som helst dokumentation gennem objektive prøver i alle danske vande!

Alle ansvarlige tabte hovedet

Jeg er helt enig i, at de fremviste billeder af døde hummere naturligvis krævede en tæt undersøgelse for at finde årsagen til det skete. Var søndagsshowet med de døde hummere og de kommende dages afsagte ”ekspertdomme” indstuderet falskhed? Eller beroede det på en dokumenteret virkelighed.

Men nej. Der er aldrig fremkommet en eneste dokumentation fra danske forskere og myndigheder, der dokumenterer, at det er landbrugets kvælstof, der bærer skylden.

Et utal af eksperter blev født

Og meget hurtigt efter de døde hummere, blev Danmark lige pludselig befolket, overbefolket, med et utal af ”eksperter” på vandmiljøområdet. Og mest kendetegnende for de fleste eksperter og deres institutioner var nok, at der med denne udsendelse var udsprunget en forskningsmæssig guldåre, som det kunne være spændende at få del i.

Kort fortalt blev følgen af de døde hummere, at Folketinget vedtog Vand Miljø Plan 1 198? til iværksættelse 1. januar 1990. Heri beskrev/fastsatte ”eksperterne” fra Miljøministeriet sammen med læreanstalternes forskere den øjeblikkelige udledning fra alle udledere til det danske vandmiljø. Samtidig havde eksperterne også hurtigt beregnet, hvilken udledning, hver enkelt udleder måtte belaste med i de kommende år, for at Danmark så havde et ordentligt vandmiljø.

Og her kommer vi så til det første justitsmord:

Danske myndigheder var forpligtiget til at beregne mængden af udledninger i det danske vandmiljø af diverse beskrevne stoffer i henhold til metoderne beskrevet i EU’s Fiskevandsdirektiv, FVD.

FVD har været gældende for samtlige EU’s medlemslande siden 1978, uden undtagelse. Dog var det tilladt for de enkelte medlemslande at udvide undersøgelserne til at gælde for flere skadelige stoffer.

Men de danske myndigheder med Miljøministeriet og miljøministeren i spidsen havde aldrig igangsat EU’s  lovbefalede objektive måleprogram til fastsættelse af miljøbelastningen/udledningen i alle danske vanddistrikter, grundvand, vandløb, søer, indre farvande m.fl.

Og ”de døde hummere” i 1986 ”vækkede” ikke Miljøministeriets og forskernes selvransagelse.

Tværtimod tav de og forsøgte over for folketing, domstole og samfund at skjule deres uhyggelige fejl/lovbrud med manglende objektive målinger gennem en lang årrække ved at forsøge at indføre en ulovlig biologisk metode til bestemmelse af vandkvaliteten i danske vande.

En metode, der intet registrerer eller dokumenterer vedrørende indholdet af Fiskevandsdirektivets krævede målinger i alle danske vandforekomster.

Denne ulovlighed har Miljøministeriet aldrig rettet!

Og i dag har danske myndigheder stadig intet korrekt og lovligt måleprogram til bestemmelse af vandkvaliteten i danske vande i henhold til gældende EU- og dansk lovgivning om den målrettede danske regulering

Derfor bygger en del af den danske lovgivning på rendyrket fup og svindel vedtaget af Folketinget, administreret af myndighederne og anvendt af dommerne i danske retssale.

Det kaldes vist justitsmord!

(Indlægget har også været bragt i avisen Effektivt Landbrug. Skribenten er medlem af Bæredygtigt Landbrug og har sagt god for, at teksten gengives på Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside).

1 kommentar til “Dokumenterede ulovligheder mod landbrugserhvervet”

  1. Er det verificerbart at en del af den danske lovgivning bygger på rendyrket fup og svindel er det en sag for EU! Eller er EU også med i konspirationen? Er der også fremmede magter indblandet? Har det noget at gøre med de prøver fra månen der forsvandt på mystisk vis?

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.