Breaking news: Miljøstyrelsen har lavet en konsekvensvurdering!

Miljøministeriet har gennem årtier ikke evnet eller villet følge EU's regler - men en omfattende konsekvensvurdering af styrelsens udflytning er der tid til...

Poul Vejby-Sørensen

Af Poul Vejby-Sørensen, faglig rådgiver, Bæredygtigt Landbrug

Den 9. maj 2013 præsenterede daværende miljøminister (Ida Auken/vikar Pia Olsen Dyhr) en ny version af de statslige vandplaner, som året før var blevet kendt ugyldige af Natur- og Miljøklagenævnet.

Ved den lejlighed forsøgte ministeriet via ministerens tale at fjerne opmærksomheden fra den massive kritik af mange års forsømmelighed vedrørende konsekvensvurderinger af indsatserne i vandplaner m.v. Ministeriet lod ministeren proklamere:

”Vi slår fast med syvtommersøm, at der ikke bliver sat noget i gang, der vil oversvømme værdifuld landbrugsjord eller spilde formuer på ingenting. Hvis en kommune vurderer, at en vandløbsindsats er nyttesløs eller skadelig, så skal den ikke gennemføres. Desuden skal kommunerne prioritere deres indsatser, så de først tager det, der giver størst effekt for miljøet og ikke skaber problemer i forhold til dræn”.

Se, det var jo et tilsagn, der kunne vælte store dele af vandplanerne. Specielt tilsagnet om ikke at oversvømme værdifuld landbrugsjord og hensynet til dræn lagde vi mærke til. Blev disse løfter så opfyldt i forbindelse med vandrådenes arbejde med klassificering af vandløb?

Her er svaret ubetinget: Nej!

Kan man tage en minister på ordet?

Den slendrian, der i årevis har præget vandplanernes gennemførelse, fremmer naturligvis en vis skepsis.

Men hvorfor skulle man egentlig ikke kunne tage en minister på ordet, når det gælder oversvømmelse af værdifuld landbrugsjord og hensynet til dræn?

Miljøstyrelsen imponerer

Det er en kendsgerning, at Miljøministeriet gennem årtier ikke har evnet – og måske slet ikke har villet – følge EU’s regler, der foreskriver gennemførelse af konsekvensvurderinger, FØR en indsats sættes i gang – altså FØR gennemførelsen af de statslige vandplaner (vandløbsvedligehold, kvælstofmodeller osv.), der berører hele landet og koster nationen trecifrede milliardbeløb.

Forsømmelsen skyldes åbenbart hverken mangel på tid eller ressourcer.

På få måneder har Miljøstyrelsen nemlig fundet både tid og kræfter til at lave en ganske omfattende konsekvensvurdering på 20 tætskrevne sider af styrelsens delvise udflytning fra København til Odense.

Imponerende!

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.