Dan Jørgensen på afveje i debat om landbrugspakken

Den tidligere minister for landbruget Dan Jørgensen (S) var på meget tynd is på TV2 Fyn den 7. januar, hvor han i et indslag om regeringens landbrugspakke fortalte seerne, at nye erhvervs- og miljøtiltag i forhold til landbruget vil skade miljøet.

jørgen-evald-jensen-torso-grøn-baggrund-1000-px

 Af Jørgen Evald Jensen, faglig direktør

Når Dan Jørgensen postulerer, at landbrugspakken komme til at koste dyrt på miljøsiden, og at afskaffelsen af 25.000 hektar randzoner betyder forurening af vandløb med pesticider er det for egen regning. Ja, faktisk er det i modstrid med de udregninger Aarhus Universitet har foretaget forud for præsentationen af landbrugspakken. Udsagnet fra den tidligere minister er derfor lodret forkert.

Ifølge dokumentation fra Aarhus Universitet findes der ingen beviser for at randzoner reducerer forurening med pesticider til vandmiljøet, som fremført af Dan Jørgensen på TV2 Fyn den 7. januar.

Klik her for at se indslaget på TV2 Fyn

I rapporten ’Effekt på akvatiske miljøer af randzoner langs målsatte vandløb’, som blev udfærdiget i forbindelse med Pesticidhandlingsplan II, står der i sammenfatningen, at man ikke fandt forskelle på pesticidbelastningen i vandløb med og uden randzoner:

’Således blev der i indeværende undersøgelse ikke fundet nogen store forskelle i pesticidbelastningen i de to typer vandløb (reference og randzone), hvilket tyder på at landbrugsaktiviteterne i oplandene var sammenlignelige’. 

Dog viste undersøgelsen, at der rent faktisk blev fundet flest herbicider i vandløb med randzoner:

”Selvom koncentrationen af herbicider fundet i randzonevandløbene generelt var højere end i referencevandløbene, er de fleste herbicider ikke toksiske for makroinvertebrater i selv meget høje koncentrationer. ”

Dette er jo ikke overraskende da pesticider i forbindelse med godkendelse bliver godkendt med afstandskrav til vandløb hvis der er bare den mindste risiko. 

Randzoner har derfor påviseligt ingen som helst betydning i forhold til pesticidrester i vandløb. Miljøfremmede stoffer i vandløb stammer primært fra udledninger og overløb fra renseanlæg.

I rapporten anføres det desuden, at randzonevandløbene havde den ringeste tilstand målt på DVFI-skalaen:

’Som udgangspunkt havde randzonevandløbene en generelt dårligere vandløbskvalitet udtrykt vha. DVFI sammenlignet med referencevandløbene. ’

Rapporten konkluderer, at der i undersøgelsesperioden kun blev fundet pesticider i meget små koncentrationer i de undersøgte vandløb: ’Ved en hensigtsmæssig brug af pesticider vil sprøjtning typisk foregå i perioder med lav vindhastighed, og der må under sådanne forhold forventes en meget lille vinddrift. Den relativt lave fund af pesticider, og at nogle randzoner ikke var påvirket, afspejler formentlig at der ved udsprøjtning er taget de nødvendige hensyn til vejrforholdene. ’

Altså fandt forskerne, at miljøbelastningen, den målte, i randzonevandløbene var højere end i vandløb uden randzoner, og desuden konstateredes det, at landmændene i de undersøgte områder følger godt landmandsskab, hvilket ikke fører til en afdrift med de benyttede sprøjtemidler i retning af de undersøgte vandløb.

Altså en stor ros til landmandens ansvarlige forbrug af pesticider i de undersøgte områder. 

Der ligger nye beregninger fra Århus universitet bag ved landbrugspakken. De beregninger, der skal danne baggrund for at sikre, at udfasning af de reducerede normer ikke giver en miljøbelastning, er udført af Aarhus universitet og godkendt af kvælstofudvalget. Det er derfor lodret forkert – og uden videnskabelig dokumentation – når Dan Jørgensen påstår, at landbrugspakken giver en øget forurening med kvælstof og pesticider.

Klik her for at se indslaget på TV2 Fyn

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.