Inspiration til høringssvar til danske landmænd i forbindelse med implementering af vandplanerne

Kommunerne er i gang med konkret at gennemføre vandplanerne. Det er altså nu, at gydegrus, store sten og genåbning af rørlagte strækninger truer. BL har udarbejdet inspiration til høringssvar.

lindenborg-_-1000

Indledning

Baggrund og formål

Rundt omkring i kommunerne begynder implementeringen af 1. generations vandplaner. Det er vigtigt, at du som lodsejer kommer med et godt og konkret høringssvar i forbindelse med disse høringer.

Formålet med denne vejledning er at give dig, som lodsejer, inspiration til emner i et høringssvar.

Hvorfor høringssvar – jeg har jo allerede kommet med bemærkninger!?

Du har formentlig allerede indgivet et høringssvar til den store samlede vandplan. Egentlig skulle man tro, at det var nok, men vandplanen var alene en overordnet plan. Det, der skal ske nu er den egentlige og faktiske implementering, dvs. de konkrete projekter med hvad indhold de nu har (gydegrus, genslyngning, åbning af rørlagte strækninger, m.v.)

Hvordan er processen?

Processen vil formentlig variere fra kommune til kommune, men generelt er processen cirka som nedenfor angivet:

  1. Kommunen kommer med udkast til konkret projekt
  2. Høringsperiode hos lodsejerne
  3. Godkendelse af projektet
  4. Klageperiode for berørte
  5. Etablering af projektet

Der kan samtidig være stor forskel på, hvor lang tid der kan gå fra, at projektet kommer med et udkast indtil projektet rent faktisk er etableret.

Hovedproblemerne med konkrete projekter ved implementeringen af vandplanerne

Retlig bindende kontra fagligt korrekte?

Vandplanerne burde have været en overordnet ramme. Hvis dette var blevet fulgt, så ville vandplanerne aldrig være blevet så omfattende og detaljeret værk som tilfældet er i dag.

Den tidligere regering sagde, at vandplanerne bare var en overordnet ramme som senere skulle udfyldes af kommunerne, når de konkrete projekter skulle løbe af stablen. Dette var jo begrundelsen for, at man ikke kunne påklage indholdsmangler ved vandplanerne.

Faktum er, at vandplanerne er ekstremt detaljerede helt ned på lodsejerniveau og samtidig er planerne retligt bindende. Dvs. den tidligere regering har lavet et system, hvor lodsejere ikke kunne påklage det faglige indhold af vandplanerne. Alligevel er planerne så detaljerede, at kommunerne har en minimal ramme, når de skal udføre det, der står i vandplanerne.

Her er det grundlæggende dilemma. Det giver ikke mening, at vandplanerne på den ene side er retligt bindende, når projekterne ikke giver faglig og saglig mening. Kommunerne har nemlig ikke kompetence til at ændre projekterne væsentligt. Modsat, hvis kommunerne så alligevel ændrer projekterne, fordi de tager højde for saglighed og faglighed, så er de ude på et juridisk skråplan.

Der er altså ikke nogen rigtig løsning set fra kommunernes side.

Vandløbene er ikke i en lovlig stand

I dag er mange vandløb ikke i en lovlig stand. Det er et krav, at vandløbene overholder vandløbsloven såvel som de lokale vandløbsregulativer. Mange vandløb overholder hverken det ene eller det andet. Vandløbene har rigtig mange steder langt fra en tilstrækkelig vandføringsevne og resultatet er forsumpning og dræn, der ikke ligger frit over vandoverfladen.

Vandplanerne tager fagligt udgangspunkt i, at de danske vandløb er i en lovlig tilstand, hvilket mange steder ikke er tilfældet. Danske vandløb er mange steder nemlig i en ulovlig tilstand.

I mange vandplaner er hensigten at putte fernis på de eksisterende vandløb i form af ilægning af sten, gydegrus, m.v. Det er uhensigtsmæssigt og spild af penge at bygge oven på vandløb, der ikke er i en lovlig stand.

Det giver ikke mening, og det er muligvis i strid med vandløbsloven at iværksætte projekter, der gør det sværere og dyrere at genetablere den lovlige tilstand.

Konkrete forhold i en høring

Dette afsnit er den konkrete inspiration til høringssvar og emner du kan berøre. Jo mere konkret og præcis du kan være, jo bedre. Jo mere dokumentation du har for dine påstande, jo bedre. 

1. Beskriv med dine egne ord, hvad projektet går ud på

Mange gange skrives projektet rosenrødt, men faktum er ofte, at det, der beskrives med højtravende ord, ofte i virkeligheden dækker over, at der kommer en gravemaskine ud og relativt tilfældigt smider sten i vandet.

2. Hvordan vil projektet påvirke din jord?

Vil vandstanden stige? Hvor meget vil vandstanden stige? Er der andre afledte virkninger?

3. Hvilke økonomiske konsekvenser har projektet konkret for din jord?

Hvilke økonomiske konsekvenser har projektet? Hvad er prisen pr. hektar i dit område cirka? Hvor mange hektar er der tale om. Skriv klart og tydeligt, at du forventer at få fuld erstatning.

4.Beskriv den nuværende tilstand i vandløbet

Hvad er den nuværende tilstand? Står vandstanden for højt ift. afvanding og vandløbsregulativet? Hvis dette er tilfældet, så gør opmærksom på, at de ikke bør gennemføre et projekt, der bygger oven på en ulovlig tilstand. Dette er muligvis i strid med vandløbsloven og helt sikkert spild af skatteborgernes penge.

5. Hvad siger vandplanen og hvad gør kommunen i virkeligheden?

Hvilke rammer er der i vandplanen og stemmer dette overens med den konkrete plan? Der er snævre grænser for, hvor meget den konkrete plan må afvige fra det, der er angivet i planen

6. Andet

  • Er økonomien til etablering af projektet realistisk?
  • Er der taget økonomisk højde for forhøjede driftsudgifter efter projektet er realiseret?
  • Er forundersøgelsen tilstrækkelig?
  • Stemmer det konkrete projekt overens med forundersøgelsen?
  • Kunne der evt. være alternativer til projektet? F.eks. at genåbning af rørlagte strækninger burde følge et nuværende skel?

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen