Bæredygtigt Landbrug: Flere målinger vil give et mere reelt billede af landbrugets miljøpåvirkning

Bæredygtigt Landbrug har længe krævet flere målinger af udledningen af næringsstoffer fra markerne, og foreningen hilser miljø- og fødevareministerens annocering af 100 nye målestationer velkommen.

recipienttegning-julius1000udsnit

Med et nyt initiativ vil miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) udbygge målingerne af dansk landbrug, så der via 100 nye målestationer årligt skal tilføres data fra 1.200 vandprøver, der specielt skal fokusere på landbrugets miljøpåvirkning med kvælstof. Med regeringens nye tiltag vil antallet af målinger i vandmiljøet allerede i 2016 vokse fra 4.300 til cirka 5.500 målinger. 

De nye målestationer vil ifølge en pressemeddelelse fra ministeriet blive placeret på steder, hvor der ikke måles i dag, for derved at give et bedre billede af de faktiske påvirkninger af vores vandmiljø. Og det er godt nyt for landmændene, lyder det fra Jørgen Evald Jensen, faglig direktør i Bæredygtigt Landbrug.

”Det er jo helt i tråd med det, vi har sagt og anbefalet, og faktisk har krævet i lang tid; at landbruget skal reguleres på baggrund af faktiske tal, og ikke modelberegnede, teoretiske ting, ” siger Jørgen Evald Jensen, som håber, at de 100 nye målestationer blot er første skridt på vejen mod en mere fakta-baseret miljøreguelering af dansk landbrug.

”Det her er et skridt i den rigtige retning. Med de målinger man har i dag, så er det cirka 50 procent af arealet, man har styr på, og vi ville jo gerne have, at man havde styr på 100 procent af arealet. Så det her betyder ikke, at vi er i mål med den fuldstændige måling – men det er da et skridt i den rigtige retning. Det kan vi kun være positive overfor. ”

Vi skal forholde os til virkeligheden
I pressemeddelelsen fra Miljø- og Fødevareministeret skriver ministeren, at målingerne skal bane vejen for, at dansk landbrug kan blive reguleret som de øvrige produktionsvirksomheder, men Jørgen Evald Jensen mener også, at det forbedrede datagrundlag vil betyde en styrkelse af de årlige NOVANA-rapporter, der holder øje med tilstanden i det danske vandmiljø.

”Det skulle jo gerne være med til at give et væsentligt bedre billede af, at man får reguleret landbruget på baggrund af reelle tal. Der er i hvert fald flere steder, hvor vi bliver i stand til at se, hvad det er, der bliver udledt fra landbruget. Der bliver simpelthen et bedre grundlag for at lave de Novana-rapporter, når der kommer 100 ekstra målestationer ind. Så det synes jeg er meget tilfredsstillende, og jeg er også tilfreds med, at ministeren påpeger, at det er en forældet tankegang, man anvender. ”

Jørgen Evald Jensen ser frem til, at dansk landbrug efter årtier med en meget usikker modelberegnet regulering, nu kan få vished for, hvor der skal sættes ind, hvis målingerne viser, at tilstanden visse steder ikke lever op til miljøkravene. Han pointerer også at landbrug uden styr på sine udledninger af næringsstoffer kan få en udfordring med at leve op til kravene under en målingsbaseret regulering.

”Jo, det kan godt være. Men vi er også nødt til at forholde os til virkeligheden. Hvis det så viser sig, at der kunne være nogle enkelte steder, hvor vi har en eller anden udfordring i de reelle tal, man måler, så må vi finde ud af, hvor det stammer fra, ” siger Jørgen Evald Jensen, som gerne så, at Miljø- og Fødevareministeriet også ville indføre et stort målernetværk i forhold til udledningen af spildevand.

”Jeg synes egentlig også, det ville være rigtig rart, hvis man fik nogle flere målinger på både indholdet og mængden af det, man udleder fra overløbsbygværker. Det er måske det, der mangler her. Der her, det er rettet mod  målinger fra landbrugsarealerne – jeg vil være utrolig glad og tilfreds, hvis også man konsekvent sagde, at der må ikke komme noget som helst ud fra et spildevandsanlæg, uden at det er målt og vejet. Så fik man også helt styr på, hvad omfanget er af den problemstilling, ” slutter Jørgen Evald Jensen.

Læs også: DCE: Antallet af målestationer halveret

Af Jakob Tilma, jti@baeredygtigtlandbrug.dk 

 

Læs pressemeddelelsen fra Miljø- og Fødevareministeriet herunder

 

Landbrugets kvælstof skal kortlægges totalt

Som en del af den kommende fødevare- og landbrugspakke vil miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen have en fuld udbygning af målingerne af landbruget.

Publiceret 25. november 2015

Regeringen vil have landbrugets kvælstofudledning til vandmiljøet målt så meget, som det overhovedet giver fagligt mening.

Som en del af den kommende fødevare- og landbrugspakke vil miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen derfor have en fuld udbygning af målingerne af landbrugets udledning af kvælstof til vandmiljøet.

I dag bliver der via det nationale måleprogram NOVANA foretaget omkring 4.300 målinger årligt fra over 300 målestationer i vandløb. Regeringen vil nu udbygge målprogrammet, så der fremadrettet måles på hele det danske areal, som det fagligt set giver mening at måle udledningen af kvælstof fra. Det betyder, at der fra næste år vil blive opsat 100 ekstra målestationer og foretaget mindst 1.200 ekstra målinger.

– Der har længe været en diskussion af behovet for flere målinger, og regeringen ønsker, at landbrugets kvælstofudledning bliver målt så meget som overhovedet muligt. Med nye målinger og flere målestationer kommer vi nu op på at måle den andel af Danmarks areal, som det giver fagligt mening at måle. Det skal give os mere viden om, hvordan det i virkeligheden ser ud med kvælstofudledningen, så fremtidens målrettede miljøregulering kan blive så god og sikker som mulig, så vi fortsat kan forbedre vandmiljøet i Danmark, siger Eva Kjer Hansen.

Forældet tankegang
Derudover skal der foretages yderligere målinger af det drænvand, der løber fra landmændenes marker og ud i søerne og åerne. Det skal blandt andet give viden om, hvor det er mest optimalt at lave flere minivådområder, der opsamler kvælstof, inden det når ud i vandmiljøet. Desuden skal der forskes mere i, hvordan for eksempel lavbundsjorder omsætter kvælstof.

– I dag skal alle landmænd leve op til de samme miljøregler uanset jordens evne til at tilbageholde kvælstof og vandmiljøets sårbarhed. Det betyder, at vi nogle steder gør for meget, mens vi andre steder gør for lidt. Den tankegang skal vi væk fra, så landmænd bliver reguleret ligesom produktionsvirksomheder, der er underlagt forskellige regler afhængigt af, om de ligger midt i byen eller på landet. Men skal det lykkes, så er der behov for mere viden, og derfor vil regeringen have en fuld kortlægning af landbrugets kvælstofudledning, siger Eva Kjer Hansen. 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen