Embedsmænd læser kun hvad de selv vil

Er det fordi, at embedsmænd ikke kan læse, hvad de selv skriver, er de ikke egnede til deres opgave eller er det ond vilje.

Af Peter Rosendal, Næstformand i Bæredygtigt Landbrug

Når de danske vandløb udpeges ud fra vandrammedirektivets retningslinjer, så er der mulighed for at benytte et biologisk element som udpegningsredskab.

Det kræver, at der indsamles data der omhandler smådyr, fisk og planter, således at man kan være sikker på, at man har tilstanden godt beskrevet og kan udpege et vandløb til at have en god økologisk tilstand, når der er gode betingelser for alle tre grupper.

Der er nemlig et krav til, at man bibeholder den naturlige tilstand som vandløbet har, og at man ikke ødelægger de andre anvendelser som et vandløb også har, skel til nabo, afledning af spildevand, drænvand og overfladevand mm. Alt sammen samlet i vandløbsloven.

Nu er det sådan, at man i Danmark ikke følger vandrammedirektivets krav til indsamling af data, man har kun data der vedrøre smådyr, og mangler både tilstandsbeskrivelser for fisk og planter. Man har siden år 2000 forvaltet opgaven med 33 procent og fejlet med 66 procent. Går man ind på miljøportalens arealinfo, og vælger vandløb og kigger under smådyr, så kan man se, at der også er kolonner til fisk og planter, men i de fleste tilfælde er disse kolonner ikke benyttet.

I 2007 samledes de føromtalte embedsmænd i et udvalg bestående af Finansministeriet, Fødevareministeriet, Miljøministeriet, Skatteministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet for af finde virkemidler til at implementere vandrammedirektivet, og her var man godt klar over, at der ikke blev indsamlet de data som var krævet og ordret står der.

” 3.1.1 Overordnet metode
Baseline 2015 for vandløb er baseret på en fremskrivning af den nuværende miljøtilstand målt som DVFI (Dansk VandløbsFauna Indeks). DVFI er baseret på smådyrsfaunaen og har en skala fra 1 til 7, hvor 1 er det ringeste og 7 det bedste. Analysen skal tages med det forbehold, at den er foretaget ud fra kun én indikator, nemlig smådyrsfauna. Det er i vandrammedirektivet forudsat, at flere biologiske kvalitetselementer, som fx fisk og vandplanter, skal anvendes. Det må forventes, at færre vandløbsstrækninger end angivet nedenfor som konsekvens heraf vil opfylde målsætningen.”
Kilde: Side 17 i ”Fagligt udredningsarbejde om virkemidler i forhold til implementering af vandrammedirektivet” af Finansministeriet Fødevareministeriet, Miljøministeriet, Skatteministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet, Juni 2007.

Når man ikke udpeger med alle tre grupper, vil et afvandingsvandløb kunne blive udpeget til et vandløb med god økologisk tilstand, selvom det ikke overholder kravet på plantedelen, fordi der fjernes grøde/planter for at opretholde vandføringsevnen.
Og fordi vi i Danmark kun benytter kravet til smådyr, når vandløb udpeges, vil utroligt mange afvandingsvandløb blive udpeget til god økologisk tilstand, uden i virkeligheden at være det.

Og hvad så, det skulle jo ikke berøre os som lodsejere for man er jo i vandrammedirektivet beskyttet, når det drejer sig om drænvand, spildevand og andre erhvervsmæssige aktiviteter? Nej fordi når man udpeger som god økologisk tilstand så skal man jo leve op til tre krav for smådyr, fisk og planter, og så hjælper det ikke noget at man gerne vil have vandet væk når der ikke er planter i bækken, det skal man jo ifølge vandrammedirektivet. Og den eneste måde at få flere planter er ved ikke at fjerne grøde/planter og så ødelægges hele formålet med vandløbet blot fordi at nogle embedsmænd ikke kan huske, hvad de selv har skrevet, nemlig at vi jo har forvaltet i strid med vandrammedirektivet og kun indsamlet data på smådyr.

Det er ikke fordi vi ikke uddanner folk nok i Danmark, for vi taler om højt uddannede embedsmænd fra de føromtalte ministerier. Men nok fordi selvsamme embedsmænd ikke vil vedkende sig, at de har fejlet, for jeg har ved flere lejligheder gjort opmærksom på problemet. Vi står altså med veluddannede personer der fuldt oplyst fortsætter med at forvalte i strid med vandrammedirektivet. Når vi opgør, hvilken pris som denne forvaltning koster samfundet, så nærmer vi os de beløb som der i dag tales så meget om i skatteministeriet, og der vil man udrede hvilke embedsmænd der har fejlet, det burde man også i Naturstyrelsen.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.