Kloakvandet fosser urenset ud 18.828 steder i Danmark

Sommerens temperaturer betyder, at der er en vis risiko for skybrud over hele landet. Og det gør det endnu engang aktuelt at sætte fokus på de alt for mange overløb fra rensningsanlæg med urenset spildevand, der finder sted i Danmark.

overloeb-fra-kloak

Over hele landet udledes der hvert år store mængder urenset spildevand direkte ud i det danske vandmiljø. Der er registreret tusindvis af steder, hvor der udledes kloakvand ved kraftige regnskyl, men indsatsen for at komme de mange overløb til livs står ikke mål med problemets omfang.

Bæredygtigt Landbrug har via Miljøministeriets kortløsning, Miljø-GIS, fundet kort, hvor man kan se, hvor og hvor mange indsatser der indgår i vandområdeplanerne til imødegåelse af overløb. Der er blevet plads til 357 indsatser for at ”…reducere tilførslen af organisk stof til vandløbene…”, som det hedder. Eller med andre ord, at man undgår, at der sendes enorme mængder urenset kloakvand med fækalier, bakterier, affaldsrester og miljøfremmede stoffer direkte ud i vandløbene.

På et andet kort fundet via Miljø-GIS kan man se de i alt 18.828 steder, hvor der sker overløb.

  • De trekantede lilla markeringer viser, hvor der sker udløb med urenset spildevand fra renseanlæg
  • De runde gule markeringer viser, hvor der skal udløb med urenset spildevand fra seperatkloakerede områder
  • De orange markeringer viser, hvor der sker overløb fra fælleskloakerede områder
  • De runde grå markeringer viser, at her sker der udløb med urenset spildevand, men kilden er ikke oplyst.

Om overløb forklarer Naturstyrelsen på sin hjemmeside:

”… Selv om kommunerne anlægger overløbsbassiner til at aflaste kloakkerne ved kraftige regnskyl, er regnmængderne blevet så voldsomme, at det ikke altid er nok. Regnvandet fylder kloakledningerne, blandes med spildevandet og ledes til et overløbsbygværk. Når det er fyldt, bliver vandet ført direkte ud i vandmiljøet, f.eks. i en bæk eller en å, hvorefter det ender i havet. Spildevandet bliver altså ikke renset, men det bliver selvfølgelig fortyndet af regnvandet. …”

Der er ingen tilgængelige data for præcist, hvor mange overløb der er fra hver punktkilde, men Miljøministeriet skriver følgende på side 12 i rapporten ”Forurenende stoffer fra overløbsbygværker fra fælleskloakerede områder”:

”… Ved overløb fra fælleskloakerede områder med bassin til opmagasinering sker aflastning typisk under 20 gange årligt, dog ofte langt sjældnere, måske 5 – 10 gange årligt. Et overløb vil i øvrigt vare mindre end 24 timer, med kun ekstremt sjældne tilfælde som undtagelse. …”

Myndighedernes fokus er forkert
Hos Bæredygtigt Landbrug er faglig direktør Jørgen Evald Jensen uforstående over for myndighedernes prioriteringer i indsatsen for at forbedre tilstanden i det danske vandmiljø, og han mener, at fokus bør flyttes.

“Hvis man tager udgangspunkt i det mindste tal, ministeriet selv nævner (fem gange overløb årligt, red.) og lægger det til grund for alle 18.828 punkter med overløb, så taler det sit eget tydelige sprog om, at indsatsen i vandområdeplanerne i alle henseender er fejlprioriteret. Det ville klæde de ansvarlige myndigheder, dels via de analyser, man ikke tager i dag, at få styr på, hvilke stoffer der egentlig lukkes ud ved overløbene, dels at få sat en stopper for de horribelt mange ulækre og utvivlsomt miljøskadelige overløb”, siger Jørgen Evald Jensen.

I vandmiljøplanerne arbejdes der målrettet for at skabe god økologisk tilstand i de danske vandløb ved at minimere grødeskæringen og dermed hæve vandspejlet til stor gene for landbruget, men disse indsatser er, ifølge Jørgen Evald Jensen, helt forfejlede, når man samtidig fra det offentliges side forurener de samme vandløb med urenset spildevand.

“Det kan umuligt være hensigtsmæssig prioritering, når myndighederne forsøger med dyre og landbrugsbelastende indsatser at skabe god økologisk tilstand, imens kloakkerne i uacceptable mængder og med ukendt giftigt indhold stadig tømmes direkte ud i vandet”, slutter Jørgen Evald Jensen.

Fakta:

Regnbetingede udløb i Danmark:

Antal punkter, hvor der kan forekomme regnbetingede udløb

Fælleskloakerede oplande m. bassin

 

1179

Fælleskloakerede oplande u. bassin

 

3679

Separatkloakerede oplande m. bassin

 

2611

Separatkloakerede oplande u. bassin

 

10226

Ikke oplyst

 

1133

 

 

 

Totalt

 

18828

Kilde: MiljøGis – træk foretaget 6. august 2015

 

Indsatser for at reducere tilførslen af organisk stof til vandløbene

Udbygninger af bassiner

 

357 indsatser

 

 

 

Forbedret rensning af spildevand i fælles renseanlæg

 

14 indsatser

Kilde: Udkast til Vandområdeplan 2015-2021

(Research: Anders Wiese Hooge)

 

 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen