Klag over vandplanerne inden 27. november

Mens 10 procent af Bæredygtigt Landbrugs (BL) medlemsskare var samlet på Bygholm Landbrugsskole i Horsens den 30. oktober, offentliggjorde miljøministeren, at Danmark har fået vandplaner

Af Bjarne Nigaard, adm. direktør

En sej og lang proces forsøges dermed afsluttet med vedtagelsen af de vandplaner, der skulle have været færdige tilbage i 2009, kom i første forsinkede udgave i 2011, blot for at bliver underkendt af Natur- og Miljøklagenævnet i 2012, og som altså først nu formelt er vedtaget. Muligvis…

For at den lange proces ikke er slut endnu, kan jeg allerede forsikre om. Vi har fra BLs side tænkt os atter at indgive en klage over tilblivelsen af vandplanerne. Ligesom vi stadig er i gang med at forberede den sag, vi allerede i 2012 anlagde mod staten med påstand om, at vandplanerne og indsatserne i dem er ulovlige.

Bjarne i rapsmark (foto Kristian Brasen)

Den retssag er aldrig blevet hævet, og derfor lever den i bedste velgående i Landsretten. At vandplanerne er byttet ud med nogle senere vedtagne, men stort set identiske planer, ændrer ikke på, at vi altså allerede har taget retlige skridt i brug og kører videre ad denne vej for fuld damp, hvis ikke klagenævnet finder mulighed for at underkende de nye, men fortsat mangelfulde, vandplaner.

Jeg mener dog der er en realistisk mulighed for at vinde sagen allerede i klagenævnet. Dels på grund af de flere basale fejl i arbejdsprocessen, dels på grund af den manglende validitet i meget af baggrundsmaterialet.

Hvad angår det første, så er det pudsigt, at miljøministeren den 6. november, samme dag som Danmark modtog en dom for manglende vandplaner fra EU-domstolen, i en pressemeddelelse forsikrede om, at vi har gyldige vandplaner, og bl.a. tilføjede følgende:

“… Samtidig er vi allerede i gang med at udarbejde den næste generation vandplaner, som bliver til i en helt anden inddragende proces, hvor interessenterne bidrager i de såkaldte vandråd, som vi har nedsat …”

Det er jo fristende at konkludere modsætningsvist, at når der skal en ”… helt anden inddragende proces …” til for at nå i mål med anden generation, så har processen med første generation altså været utilstrækkelig.

Hvis det er det, ministeren mener, så er jeg tilbøjelig til at være enig. Vandrammedirektivet forudsætter nemlig borgerinddragelse.

Hvad angår den manglende validitet af baggrundsmaterialet, så var Rigs- og Statsrevisorerne jo ret klare i deres bedømmelse af dette, da de tidligere i år kom med en sønderlemmende kritik af vandplanerne. En kritik som ministeriet ganske vist forsøgte at dæmpe, men uden at vi endnu har set forsikringer af, at de rent faktisk har fået rettet op på de påtalte fejl i datagrundlaget.

Hvis du også vil være med til at klage over vandplanerne, så skal du være opmærksom på klagefristen.

Senest den 27. november 2014 skal klagen være modtaget hos Naturstyrelsen. De sender så klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet. Udfyld klagen og send den til Naturstyrelsen, enten som almindelig post til Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø., eller elektronisk til nst@nst.dk.

Der kan klages over vandplanernes miljømål, deres indsatsprogram og processen med at lave dem (tilvejebringelsen).

Når du kigger på den vandplan, der gælder i dit område, kan du slå konkret op på både mål og indsatser, og se om nogle af dem får uhensigtsmæssige konsekvenser for din ejendom, og derfor klage over dem. Du kan også se de specifikke indsatser på kortmaterialet. Se godt efter, for Bæredygtigt Landbrug har allerede fundet steder i de nye vandplaner, hvor der skal ske indsatser i vandløb, der eksisterer på et kort udarbejdet i København, men altså ikke i virkeligheden.

Læs artiklen: Naturstyrelsen rammer stadig ikke skiven

Natur- og Miljøklagenævnet opkræver et klagegebyr på 500 kr. for klagen
Som klager modtager du en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra Naturstyrelsen. Klager skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Der vil være en frist på 14 dage til betaling af gebyret. Nævnet begynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist, afvises klagen fra behandling.  

Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet, hvis klager ikke er klageberettiget eller hvis Natur- og Miljøklagenævnet ikke har kompetence til at behandle klagen. 

Gebyret tilbagebetales også, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.

Vi har lavet en klageskabelon, som du kan lade dig inspirere af.

Klik her for at hente klageskabelonen som Word-fil

Det er dog vigtigt, at du klager helt konkret over den indsats, som sker lokalt hos dig, og evt. de miljømål, der er fastsat for vandoplandet. Hvis du kun vil klage over de generelle fejl ved vandplanerne, så kan du fint dække dig ind under den klage, som BL udfærdiger.

Hvis du er i tvivl om, hvilke konsekvenser et konkret tiltag på din egn vil få, så er du velkommen til at kontakte os for inspiration til at beskrive det nærmere.

Du kan finde vandplanerne ved at følge linket herunder.
Herfra linkes til vandplaner for alle vanddistrikter : 

Vedtagne vandplaner 2009 – 2015

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.