Danmark dømt ved EU-domstolen for ikke at overholde vandrammedirektivet

Danmark er den 6. november dømt for ikke at have gyldige vandplaner. Planerne skulle ifølge EU's regler have været iværksat tilbage i 2009.

Den uheldige gennemførelse af første generation vandplaner i Danmark fik den 6. november en helt konkret konsekvens, da EU-domstolen i sag C-190/14 dømte Danmark for tilsidesættelse af forpligtelser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger, også kaldet vandrammedirektivet.

Kommissionen har i retssagen nedlagt påstand om, at det fastslås, at Danmark har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til vandrammedirektivet ved ikke at offentliggøre endelige vandområdeplaner senest den 22. december 2009 og ved ikke at sende kopi til Kommissionen senest den 22. marts 2010, og under alle omstændigheder ved ikke at have underrettet Kommissionen om forholdene. 

Dommens konklusion lyder således:

‘Kongeriget Danmark har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 13, stk. 1, 2 og 6, og artikel 15, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Unionens vandpolitiske foranstaltninger ved ikke at offentliggøre de endelige vandområdeplaner senest den 22. december 2009 og ved ikke at sende en kopi af disse planer til Europa-Kommissionen senest den 22. marts 2010.’

Klik her for at læse hele dommen

”Der er jo ikke så meget at rafle om for Danmark”, siger Bjarne Nigaard, adm. direktør i Bæredygtigt Landbrug. ”Processen med vandplaner i Danmark har ikke levet op til forpligtelserne, så det er oplagt, at vi skal dømmes.” Bjarne Nigaard ærgrer sig dog over, at det er kommet dertil.

”Hvis myndighederne havde brugt nogle af de mange høringssvar, der blev afgivet i den første af de efterhånden mange høringsrunder, og dermed tilbage i 2012 havde fået lavet nogle ordentlige vandplaner, så kan det være at Kommissionen ville have været venligere stemt, og ville have været indstillet på at ’glemme’ den danske langsommelighed. Men når Danmark ud over at være langsom heller ikke leverer varen, så er det klart at Kommissionen må reagere”, mener Bjarne Nigaard.

Vandplaner sendt på gaden i huj og hast
Nigaard antager også, at årsagen til, at der torsdag i sidste uge meget pludseligt blev offentliggjort nye førstegenerations vandplaner, er et taktisk forsøg fra de danske myndigheder på at undgå at få en bøde fra EU for ikke at efterkomme den dom, der altså alligevel kom den 6. november.

”Ved at vedtage vandplanerne nu, håber man at kunne sige til Kommissionen, at nu er tingene på plads, så en bøde for manglende efterkommelse af en dom bliver ikke nødvendig. Men jeg tror desværre, vi render ind i en bøde alligevel”, siger Bjarne Nigaard.

”De vandplaner, der nu er sendt på gaden i huj og hast for af taktiske årsager at komme før dommen, er stadig så mangelfulde og problematiske, at de har en stor risiko for at blive underkendt igen, enten ved Natur- og Miljøklagenævnet, eller ved de danske domstole. Og så er vi jo lige vidt.”

Bjarne Nigaard oplyser, at Bæredygtigt Landbrug agter at indgive klage over de nu offentliggjorte vandplaners tilblivelse.

”Samtidig er jeg glad for, at vi ikke har hævet vores i 2012 anlagte retssag mod staten, med påstand om, at vandplanerne og deres indsatser er ulovlige. Den sag er derfor stadig under forberedelse i Landsretten, og at der nu er sket en udskiftning af de vandplaner sagen handler om, betyder nok ikke det store. For staten har jo ikke ønsket at ændre vandplanerne, alle de mange kritiske høringssvar til trods,” slutter Bjarne Nigaard.

Bæredygtigt Landbrug opfordrer sine 4.000 medlemmer til at indsende klager over de præsenterede vandplaner, da man ikke mener de lever op til kravene i vandrammedirektivet.

Klagefristen er den 27. november 2014

Læs mere her: C-190/14 Kommissionen mod Danmark (Vandrammedirektivet)

Af Jakob Tilma, jti@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen