Et faktuelt indsprøjt fra Bæredygtigt Landbrug

I tre senere år, hvor der findes tilgængelige detaljerede data, årene 2008 – 2010, er der permanent lukket 33 boringer på grund af forurening. Af disse angives det for de syv, at forureningen er med pesticider, mens det for de resterende ikke angives at være pesticider. Af Bjarne Nigaard, chefjurist Bæredygtigt Landbrug.

Debatten om landbrugets mulighed for at benytte sprøjtemidler i sin produktion er atter blusset op. Desværre er nuancerne ikke helt så fremtrædende, som det kan ønskes.

Fx belyses det ikke tilstrækkeligt, at der er store juridiske udfordringer forbundet med at inddrage landbrugsarealer, og forbyde bestemt konventionel dyrkning af landbrugsjorden.

Fakta: (Kilde: GEUS)
Ifølge GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland) af 10. juli 2013, er der fra 2002 og frem til 1. juli 2013 blevet permanent lukket 58.282 boringer. Ud af dette antal, er i alt 688 boringer permanent lukket med angivelse af årsagen ’forurening’. 

2013: 5 (indtil 1. juli)
2012: 40
2011: 10
2010: 7   ( 2 boringer lukket pga.pesticider)
2009: 13 ( 2 boringer lukket pga. pesticider)
2008: 12 ( 3 boringer lukket pga. pesticider)
Før 2007: 531

Lukning af boringer i perioden 2002 til 2010 uden dato/årstal: 69.

En ting er spørgsmålet om ekspropriation, som i sig selv er problematisk, men her ud over får man svært ved at overholde proportionalitetsprincippet. Det er den juridiske grundsætning, der tilsiger, at intet indgreb må være hårdere end nødvendigt.

Et totalt forbud mod at bruge pesticider, med det formål at skåne grundvandet, lever ikke op til det princip.  De sprøjtemidler, der i dag benyttes, er nemlig alle godkendte af danske myndigheder. For at opnå godkendelse, skal midlerne leve op til et krav om, at de ikke er grundvandstruende. Man kan ikke ændre drikkevandets tilstand fremadrettet ved at forbyde noget, der ikke kan true drikkevandet. Et forbud vil i stedet være ude af proportion med målet.

GEUS grundvandsovervågning
Hvert år udgiver De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) en rapport kaldet ”Grundvandsovervågning”. Her følger man op på bl.a. pesticider i aktive vandforsyningsboringer. På side 105 i rapporten for 2011 fremgår et oversigtskort over sådanne boringer, opgjort for perioden 1993 til 2010. Der er foretaget kontrol af 5.727 aktive indvindingsboringer. Af dem er der på et eller andet tidspunkt siden 1993 fundet pesticider eller nedbrydningsprodukter i en koncentration, der overstiger grænseværdien i lige under 250 af dem. De landbrugsintensive og arealmæssigt store områder i Vestjylland og på Lolland er repræsenteret med små 20 boringer, mens byområder som Århus, Odense, Ålborg og København samlet har over det dobbelte antal. Netop fordi opgørelsen er delvist historisk, altså tager målinger med helt tilbage fra 1993, har GEUS selv skrevet følgende anmærkning:

”Den enkelte aktive boring indeholder derfor ikke nødvendigvis pesticider i dag.”

Over tid nedbrydes tidligere tiders pesticider altså.

I Miljøstyrelsens ”Redegørelse om jordforurening 2006”, der er udgivet i 2008, er der i afsnit otte redegjort for årsager til lukning af vandforsyningsboringer i perioden frem til 2006. Af i alt 2.630 lukkede boringer i perioden fremgår det af tabel 8.2, at 226 af disse kan henføres til fladekilder fra landbrug og skovbrug. Til sammenligning henføres 152 til industrigrunde, kloakledninger, lossepladser og olie/benzinanlæg.

GEUS udarbejdede 22. juni 2010 et notat til Dansk Vand- og Spildevandsforening (DANVA), der i sine netop opdaterede vedtægter beskriver sit formål som følgende: 

”Foreningen varetager medlemmernes og den danske vandsektors interesser med henblik på at fremme en stabil, effektiv og etisk forsvarlig vand- og spildevandsforsyning på et højt kvalitetsniveau, og hvor forsyningen er baseret på et bæredygtigt miljø og hensyn til klimaforandringer.” 

Netop kloak- og spildevand er en anden væsentlig forureningskilde, og at det flere steder efterhånden slidte kloaknet har måske ikke på nuværende tidspunkt tilstrækkelig bevågenhed fra myndighederne. 

Af notatet fra GEUS fremgår det, at: 

”DANVA har bedt GEUS om at udarbejde et notat, der uddyber den eksisterende viden om, hvor mange vandværksboringer, der er lukket på grund af pesticider, og hvis muligt hvilke aktivstoffer det skyldes. … Der eksisterer i dag ingen præcis viden om, hvor mange vandværksboringer der er taget ud af drift midlertidigt eller permanent pga. pesticider.” 

Miljøministeriet præciserede fakta i 2011
Lea Frimann Hansen, Kontorchef i Miljøstyrelsen, har den 26. juli 2011 som følge af et debatindlæg i Berlingske anført følgende:

”I følge (debatindlæggets forfatter) blev der i perioden 1999 – 2009 lukket 1273 vandboringer, fordi der var fundet rester af pesticider. Det er ikke rigtigt.  Der er godt nok oplysninger i ”Jupiter databasen” om 1273 vandboringer af de 3.386, der er i den periode er taget ud af drift, indeholdt pesticider. Men det er ikke ensbetydende med at de er lukket af den grund. Kun de 602 af boringerne havde målt pesticider over grænseværdien.
I de 8 år fra 2002 til 2009 har kommunerne indberettet til Miljøstyrelsen at i alt 152 vandboringer blev lukket p.g.a. for højt pesticidindhold. Og tallet er faldende, så der de seneste år er indberettet mindre end 10 lukninger årligt.
Der er i perioden 1992-2009 godt nok fundet 1692 vandboringer med pesticidrester, men i langt de fleste, nemlig 1270 tilfælde lå pesticidindholdet under grænseværdien.
Det er også vigtigt at slå fast, at fundene i vandværkernes boringer helt overvejende skyldes fortidens synder, altså stoffer som for længst er forbudt eller pålagt væsentlige restriktioner på brugen – netop for at beskytte grundvandet.” (citat slut).

Få boringer lukkes på grund af pesticider
Siden 2002 har det være pligtigt til GEUS at indberette årsagen til permanent lukning (kaldet sløjfning) af en vandboring. Det fremgår af det statistiske materiale fra GEUS af 10. juli 2013, at der fra 2002 og frem til 1. juli 2013 er blevet permanent lukket 58.282 boringer. Ud af dette antal, er i alt 688 permanent lukket med angivelse af årsagen ”forurening”.  

I tre senere år, hvor der findes tilgængelige detaljerede data, årene 2008 – 2010, er der permanent lukket 33 boringer på grund af forurening. Af disse angives det for de syv, at forureningen er med pesticider, mens det for de resterende ikke angives at være pesticider. 

Det kan og skal ikke fornægtes, at der for år tilbage har været ringere viden om effekter af sprøjtemidler, benyttet af alle typer industri, af myndigheder og af haveejere. Men det er Bæredygtigt Landbrugs opfattelse, at der er brug for at fokusere på de faktuelle forhold og finde konstruktive svar på saglige spørgsmål om, hvordan vi løser et fælles samfundsproblem. Balancen mellem naturhensyn og samfundshensyn kan godt findes, hvis vi hjælpes ad, men før vi kan angribe et problem, skal vi have styr på fakta. Derfor ser Bæredygtigt Landbrug frem til, at Naturstyrelsen inden for kort tid fremlægger tallene for lukkede boringer, som de almene vandforsyninger for første gang i år har skullet indberette. 

Fakta:
I juli 2011 svarede tidligere miljøminister Karen Ellemann (V) på spørgsmål fra daværende medlem af miljøudvalget Mette Gjerskov (S), da socialdemokratenes miljøordfører ville have svar på, hvor mange vandboringer, der blev lukket på grund af pesticider.

Læs ministersvaret herunder: 
Ministersvar fra Karen Ellemann til Mette Gjerskov , juli 2011

 

 Af Bjarne Nigaard, chefjurist Bæredygtigt Landbrug

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen