Her er beviset: Fødevareministeren har løjet om randzonekompensation

Bæredygtigt Landbrug er klar til at gå til Ombudsmanden, efter EU Kommissionen i et skriftligt svar til Bæredygtigt Landbrug har gjort det klart, at et brev fra kommissionen til fødevareministeriet ikke kunne opfattes som en accept af en tidligere fremsat kompensationsordning i forbindelse med randzoneloven.

Bæredygtigt Landbrug har i forbindelse med randzonelovens indførelse været stærkt kritiske overfor lovens grundlag og gyldighed, og har i flere omgange undret sig over den sikkerhed fødevareministeren har udtrykt sig med, når talen er gået på den enkelte landmands mulighed for kompensation.

”Særligt det forhold, at fødevareministeren i flere omgange har forsikret, at der i hele forløbet har været sikkerhed for kompensationen, og at EU-Kommissionen angiveligt skulle have bekræftet dette, senest i februar 2013, har undret os meget,” siger Bæredygtigt Landbrugs chefjurist Bjarne Nigaard.

”Vi kan nemlig ikke læse en bekræftelse ud af de svar EU-Kommissionen har givet til ministeren.”

Bjarne Nigaard har via aktindsigt i korrespondancen mellem Kommissionen og ministeriet fået tilgang til de samme formuleringer, som ministeren har udtalt sig på baggrund af.

Bjarne, april '13

”Ministeren har i adskillige tilfælde fastholdt, at EU-Kommissionen har bekræftet, at kompensationsordningen er på plads. Ministeren henviser til kommissionens brev af 26. februar 2013, og har bl.a. forelagt dette brev til Fødevareudvalget den 12. marts 2013, og kaldt det en ’…bekræftelse af randzonekompensationen…’. Men vi har alvorligt vanskeligt ved at læse brevet som nogen som helst form for bekræftelse,” forklarer Nigaard.

Han påpeger særligt, at brevet alene opstiller en række betingelser for, at Kommissionen igen vil være i stand til at vurdere, om kompensation kan ydes efter landdistriktsmidlerne.

For at afklare tingene, har han derfor spurgt EU-Kommissionen om, hvordan brevet skal tolkes.

I et svar af 23. maj 2013 har Kommissionen så oplyst sin opfattelse af sagen:

”… The letter of 26 February that is referred to in your email replies to questions raised by the Danish authorities regarding the implications of the annulment of the river basin management plans for the implementation of the compensation scheme under the RDP.

In reply to your question, the letter cannot be regarded as a guarantee or confirmation that, at the current date, it is sure that Denmark will be able to use the support scheme as originally planned. … ”

Hent kommissionens brev til Bæredygtigt Landbrug som pdf ved at klikke her

”Når man informerer Folketinget om, at en skrivelse, der ikke er en bekræftelse, er en bekræftelse, så mener jeg det er problematisk for Folketinget at kunne vurdere situationen ordentligt. Og det skal det jo ikke være, når en minister informerer,” siger Bjarne Nigaard.

Chefjuristen anerkender, at ministeren perifert omtaler en enkelt af flere betingelser fra kommissionen, nemlig gyldige vandplaner, men holder samtidig fast i, at udtalelserne samlet set må have været tænkt til at skabe ro omkring en situation, der reelt har været fuldstændig uafklaret. Hvilket ministeren hele tiden har vidst.

”Det er rigtigt, at ministeren en gang i marts begynder at tilføje en betingelse omkring gyldige vandplaner til sine udtalelser”, fortæller Bjarne Nigaard og fortsætter:

”Men det nedtones af retorikken om hvor sikkert hele grundlaget i øvrigt er, ligesom de tre øvrige betingelser, som Kommissionen har oplistet, slet ikke nævnes, og usikkerheden i den videre proces, selv med vandplaner, udelades også. Jeg synes ikke det er ordentlig og redelig information fra ministerens side.”

Senest ved et åbent samråd i Folketinget den 8. maj fastholdt ministeren, at hun har udlagt skrivelsen fra kommissionen rigtigt, ved at kalde det en ’… bekræftelse…’.

Indtil videre har ministerens ageren ikke skabt et politisk flertal for, at sagen skal have konsekvenser på politisk niveau.

”Men der er også et juridisk aspekt i den her sag”, pointerer Bjarne Nigaard. ”Selv om der til stadighed kan være et flertal, der ikke vil sætte politisk ind overfor ministeren, så kan der jo godt være problemer i den måde hun har informeret om sagen. Det kan underkastes et objektivt juridisk skøn, og det vil vi overveje at lade Ombudsmanden foretage.”

Der er åbent samråd om randzonekompensationen igen den 13. juni, og hvis der ikke til den tid er kommet en mere holdbar afklaring for landmændene omkring ministerens holdning og om randzonekompensation, er Bæredygtigt Landbrug klar til at bede Ombudsmanden vurdere, om fødevareministeren har levet op til sit ministeransvar.

Eksempler på Fødevareministerens beskrivelse af situationen om randzonekompensationen, på baggrund af Kommissionens brev af 26. februar 2013.

Gjerskov

 I en pressemeddelelse skrev ministeren den 11. marts 2013 følgende:

”…Som ventet har EU-Kommissionen nu over for Fødevareministeriet bekræftet, at kompensationsordningen for randzonerne er gyldig. Ordningen giver danske landmænd økonomisk kompensation for de 10 meter randzoner, de har udlagt.

Jeg er meget tilfreds med, at EU-Kommissionen som forventet har givet grønt lys for, at landmændene får kompensation for randzonerne. Der har været rejst en masse unødig tvivl om kompensationen, men med meldingen fra EU-Kommissionen får vi manet den usikkerhed i jorden”, siger fødevareminister Mette Gjerskov.

Randzonekompensationen er afhængig af gyldige vandplaner og forventes udbetalt sammen med landbrugsstøtten. Kompensationen vil også kunne udbetales med tilbagevirkende kraft.

Svaret fra EU-Kommissionen kommer, efter Fødevareministeriet i januar i kølvandet på underkendelsen af vandplanerne bad om at få bekræftet, at der kan udbetales kompensation for randzonerne. …”

Ministeren har ligeledes skriftligt den 12. marts 2013, under overskriften ”Orientering om EU-Kommissionens bekræftelse af randzonekompensationen” oplyst Fødevareudvalget om, at

”…Kommissionen har således tiltrådt, at der vil kunne udbetales randzonekompensation med virkning fra 1. september 2012, når der igen foreligger gyldige vandplaner. Landmændene vil dermed kunne søge kompensation, som forudsat.…”

Ministeren vedlægger som bilag Kommissionens skrivelse af 26. februar, og betitler denne:

”… EU-Kommissionens bekræftelse af randzonekompensationsordningen …”

I svar på spørgsmål 219, 220 og 221 (alm. del) til LFL-udvalget, lyder det fra ministeren:

”…Som oplyst i min orientering af 12. marts 2013 til Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, har EU-Kommissionen ved brev af 26. februar 2013 bekræftet, at der uanset de ugyldige vandplaner fortsat kan ydes kompensation for randzoner via Landdistriktsprogrammet.

EU-Kommissionen har således tiltrådt, at der vil kunne udbetales randzonekompensation med virkning fra 1. september 2012, når der igen foreligger gyldige vandplaner. Landmændene vil dermed kunne søge kompensation, som forudsat.…”

I svar på spørgsmål S 1339 lyder det:

”… Som oplyst i min besvarelse af S 1338 er det i spørgsmålet anførte ”kaos” om udbetaling af randzonekompensation blevet manet i jorden af EU-Kommissionen, der i brev af 26. februar 2013 har bekræftet, at der uanset de p.t. ugyldige vandplaner fortsat kan ydes kompensation for randzoner via landdistriktsprogrammet. EU-Kommissionen har tiltrådt, at der vil kunne udbetales randzonekompensation med virkning fra 1. september 2012, når der igen foreligger gyldige vandplaner. Landmændene vil dermed kunne søge kompensation, som forudsat.

Som jeg hele tiden har pointeret, herunder i Landbrugsavisen d. 7. februar 2013, er der ikke tvivl om udbetaling af randzonekompensation, hvilket EU-Kommissionen således har bekræftet. …”

Den nævnte artikel, som det må lægges til grund, at ministeren ved at henvise til den i et formelt svar, vedkender sig overfor Folketinget, lyder som følger (uddrag): 

”…Fødevareminister Mette Gjerskov irettesætter NaturErhvervstyrelsen for at så tvivl om randzonekompensation.»Der er ingen tvivl om kompensationen for randzonerne i 2013.«

Så klar er meldingen fra fødevareminister Mette Gjerskov efter at NaturErhvervstyrelsen med en formulering i Fællesskema har sået tvivl om kompensationens udbetaling i 2012-2013.

Derudover citeres fødevareministeren for følgende udsagn i artiklen:

»Naturerhvervsstyrelsen har indsat følgende fejlagtige formulering i fællesskemaet for 2013: »Muligvis ingen udbetaling af randzonekompensation i ansøgningsåret 2013«.

Formuleringen er forkert. Randzonekompensationen kører helt som planlagt i EU-systemet,« fastslår Mette Gjerskov i en udtalelse sendt som mail til LandbrugsAvisen fra Rusland, hvor ministeren i øjeblikket deltager i et landbrugsfremstød.…”

I svar på spørgsmål 225, afgivet 18. marts 2013:

”…Som det også fremgår af Finanslovens § 24.23.03.38 forudsættes randzonekompensationen at bestå af en kombination af nationale midler (25 %) og EUmidler (75 %). Det er forventningen, at udgifterne til randzonekompensationen kan afholdes som forudsat i Finansloven.…”

Interessant er det, at inden Kommissionens svarskrivelse er ’nået frem gennem systemet’, er der intet forbehold i relation til gyldige vandplaner.

Fx i svar på spørgsmål 156 og 201, afgivet 6. marts 2013:

”…Som nævnt i min besvarelse af spørgsmål S 1191, er det min klare holdning, at der skal gives kompensation for randzonerne.

Fødevareministeriet har tidligere fået godkendt kompensationsordningen af EUKommissionen og har nu skrevet til Kommissionen for at få bekræftet dette. Det forventes, at Kommissionen bekræfter godkendelsen. Der er afsat penge til denne ordning på Finansloven.

Det har siden 1. februar 2013 været muligt at søge om kompensation i fællesskemaet i Tast selv-systemet. Det er samtidig vigtigt, at alle får søgt.…”

Svar S 1191 er afgivet 4. marts 2013.

I svar på spm. 146, afgivet den 22. februar 2013 hedder det:

”…Som bekendt, så er det Kammeradvokatens vurdering, at Natur- og Miljøklagenævnets hjemsendelse af vandplanerne ikke vedrører randzoneloven. Der er afsat penge til randzonekompensation på Finansloven.

Fødevareministeriet har tidligere fået godkendt kompensationsordningen af EU-Kommissionen, og har efter Kammeradvokatens vurdering, nu skrevet til Kommissionen for at få bekræftet dette.…”

Og svar på spm. 148, også afgivet 22. februar 2013:

”…EU-Kommissionen har godkendt kompensationsordningen for randzoner som en støtteordning under Landdistriktsprogrammet 2007-2013.

Det er Fødevareministeriets forventning, at EU-Kommissionens godkendelse står ved magt, trods den midlertidige situation med ugyldige vandplaner.

For at være på den helt sikre side, og efter Kammeradvokatens vurdering, har NaturErhvervstyrelsen henvendt sig skriftligt til EU-Kommissionen for at få dette bekræftet.…”

Ovennævnte skal bl.a. ses i sammenhæng med ministeriets tidligere udtalelser om forholdene, i fx denne artikel fra 14. februar 2013 i Effektivt Landbrug (Bæredygtigt Landbrugs fremhævelser):

”…Randzonekompensationen er afhængig af gyldige vandplaner. Det skriver NaturErhvervstyrelsen fortsat i de kvitteringer, landmænd modtager, når de har afsendt Fællesskemaet i Tast selv-service.

Fødevareminister Mette Gjerskov har ellers i sidste uge rettet en skarp kritik mod en formulering om, at der muligvis ikke sker nogen udbetaling af randzonekompensation i 2013. Den formulering er fjernet.

Fra NaturErhvervstyrelsen lyder det, at man afventer Kommissionens endelige godkendelse af, at den danske stat får lov til at udbetale kompensation for randzonerne, som forklaringen på, at det er nødvendigt at bemærke, at randzonekompensationen er afhængig af gyldige vandplaner.…”

Der ses ikke at kunne udlæses nogen tiltrædelse eller bekræftelse i Kommissionens skrivelse, og hvilken sætning eller formulering denne (fejlagtige, eller som minimum hypotetiske) konklusion bygger på, er særdeles uklar.

Der er på den baggrund fra Bæredygtigt Landbrug den 3. maj 2013 rettet følgende opfølgende/uddybende forespørgsel til Kommissionen:

”… Is the letter from the Commission, dated February 26, to be regarded as a guaranty or confirmation, in the meaning that it is now, at current date, sure that Denmark will be able to use the support scheme as originally planned (compensation for buffer zones)?

Is the support scheme to the Danish RDP at the current/actual time approved to be used? Can Denmark today activate the compensation payments with co-finance from EU, without further discussion?…”

På forespørgslen til EU-Kommissionen om hvorvidt der er enighed om, at skrivelsen af 26. februar 2013 skal læses som en garanti eller bekræftelse, som udlagt af ministeren, har Kommissionen den 23. maj 2013 svaret:

”… I refer to your email of 3 May 2013 in which you ask some additional questions related to the support scheme 213 under the Danish Rural Development Programme (RDP) which provides for compensation to farmers for disadvantages resulting from the implementation of the water framework directive (buffer zones).

The letter of 26 February that is referred to in your email replies to questions raised by the Danish authorities regarding the implications of the annulment of the river basin management plans for the implementation of the compensation scheme under the RDP.

 In reply to your question, the letter cannot be regarded as a guarantee or confirmation that, at the current date, it is sure that Denmark will be able to use the support scheme as originally planned. One of the conditions that are listed in the letter and which have to be fulfilled is the adoption of new river basin management plans. As such plans have not yet been adopted it follows that the Danish authorities cannot at the present time carry out EU co-financed payments under the measure.

I hope this answers your question. …”

I Bæredygtigt Landbrugs egen oversættelse:

“…Jeg henviser til din e-mail af 3. maj 2013, hvor du stiller nogle yderligere spørgsmål i forbindelse med støtteordning 213 under det danske landdistriktsprogram (RDP), der giver kompensation til landmænd for ulemper som følge af gennemførelsen af Vandrammedirektivet (randzoner).

Brevet af 26. februar, som er nævnt i din e-mail svarer på spørgsmål rejst af
danske myndigheder om konsekvenserne af en annullation af vandplaner for gennemførelsen af kompensationsordningen under landdistriktsprogrammet.

Som svar på dit spørgsmål, kan brevet ikke betragtes som en garanti eller bekræftelse på, at det på den aktuelle dato, er sikkert, at Danmark vil være i stand til at bruge støtteordningen, således som det oprindelig var planlagt. En af de betingelser, der er angivet i brevet, og som skal være opfyldt, er vedtagelse af nye vandplaner. Da sådanne planer endnu ikke er vedtaget,
følger det, at de danske myndigheder ikke på nuværende tidspunkt kan gennemføre EU-medfinansierede betalinger under programmet.
Jeg håber, at dette besvarer dit spørgsmål.…”

 

BNI

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.