Bæredygtigt Landbrug kræver gødningsreglerne suspenderet

Bæredygtigt Landbrug har fredag den 22. februar, i forlængelse af sin stævning af staten for gødningsreglerne, sendt anmodning til retten om, at udøvelsen af de danske normregler og krydsoverensstemmelsestræk for overgødskning, sættes i bero.

“Vi har bedt retten om at give stævningen såkaldt ‘opsættende
virkning’ på brugen af reglerne”, forklarer chefjurist Bjarne
Nigaard fra Bæredygtigt Landbrug. “Det betyder kort sagt, at brugen
af reglerne skal indstilles, mens sagen verserer ved
domstolene.”

Bæredygtigt Landbrug forsøger i første omgang at sætte hele
regelsættet om gødningsnormer midlertidigt ud af spil på denne
måde, men lykkes det ikke, håber Bæredygtigt Landbrug, at man i det
mindste kan få indført pause i brugen af krydsoverensstemmelsestræk
på grund af gødskning ud over de danske normer.

Kvælstofregler har store økonomiske
konsekvenser

Bjarne Nigaard januar 2013

“Konsekvenserne af de danske regler, og den måde de
administreres på, rammer utrolig hårdt hos den enkelte
planteavler”, siger Bjarne Nigaard. “Indtjeningsmulighederne
reduceres ved, at man ikke kan gødske på den bedste måde for
planterne, og oven i får man frataget en betydelig indtægt fra
EU-støtten som straf for at passe sine marker på en måde, som den
danske stat mener, er forkert.”

Bjarne Nigaard frygter, at de voldsomme økonomiske konsekvenser,
der dermed er direkte afledt af gødningsreglerne og den måde de
bruges på i Danmark, vil være med til indenfor kort tid at skubbe
en del danske bedrifter ud over den økonomiske kant. Bjarne Nigaard
pointerer samtidig, at det er svært at opnå opsættende virkning,
men at han samtidig synes forsøget skal gøres for den enkelte hårdt
pressede landmands skyld.

“En retssag som den vi har indledt mod staten, vil desværre
sjældent være endeligt afgjort før om mange år, og efter at have
været i flere retsinstanser. Så lang tid er det ikke alle
planteavlere der kan vente. Det giver ingen mening at kunne få ret
til sidst, hvis man i ventetiden for længst er bukket under. Derfor
beder vi om, at reglerne skal sættes i bero under sagen”, slutter
Bjarne Nigaard.

 

Bæredygtigt Landbrug mod staten i
gødningssagen

 Hvorfor har Bæredygtigt Landbrug stævnet staten for at få
lempet reglerne om brug af gødning? Vil danske landmænd virkelig
være bekendt at smide gødning på markerne i så store mængder de
selv har lyst til, og dermed træde på miljøet? Nej, danske landmænd
vil gerne sørge for balance i naturen, og balance i
konkurrenceforholdet til andre EU-lande. Bæredygtigt Landbrug
mener, at de danske regler skævvrider begge dele. 

Staten

Bæredygtigt Landbrug

Der må maksimalt gødes efter det princip der hedder Økonomisk
Optimum, fratrukket 15 %.

Økonomisk Optimum er det punkt, hvor udgifterne til mere gødning
vil overstige indtjeningen fra det ekstra udbytte. Altså en
økonomisk beregning.

Der må maksimalt gødes efter ligevægtsprincippet.

Ligevægtsprincippet betyder, at der skal kunne tilføres den
mængde gødning til en plante, som den har behov for og kan optage,
hverken mere eller mindre. Altså en biologisk beregning.

Der kan ske træk i hektarstøtte (krydsoverensstemmelse) hvis man
gøder mere end staten fastsætter. Danmark tolker EU-direktivet
sådan, at brud på den nationale regel skal give reduktion i
EU-støtte.

Der kan først ske træk i hektarstøtten, hvis man gøder mere end
EU fastsætter. BL mener, at EU-støtte afhænger af overholdelse af
EU-regler, ikke af danske regler. EU-reglen er
ligevægtsprincippet.

Grænseværdien er 140 kg. nitrat/hektar, udregnet på al gødning,
dvs. både husdyrgødning og handelsgødning.

EU’s grænseværdi er 170 kg. nitrat/hektar, udregnet alene på
husdyrgødning. Bl.a. derfor er den danske tolkning af EU’s
grænseværdi forkert, og den skaber ulige konkurrencevilkår for
danske landmænd.

Det er i orden at indføre skrappere krav løbende, bl.a. af
hensyn til miljøet.

Det er kun i orden at indføre skrappere krav, når det er
dokumenteret, at de skrappere krav er nødvendige for at miljøet får
det bedre af de skrappere krav. Dette princip kaldes
proportionalitetsprincippet.

BL mener, at der er god dokumentation for, at de danske
tiltagikkehar en reel positiv effekt på miljøet, men i stedet
‘udsulter’ planter biologisk og planteavlen økonomisk. 

 

Klik her
for at læse mere om gødningssagen

Af Bjarne Nigaard, bn@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.