Appel til alle landmænd – boykot randzonerne!

Randzonerne kan i bedste fald beskytte markerne mod forurening fra spildevand i vandløbene. Derudover har de ingen effekt. Det mener Vagn Lundsteen, direktør i Bæredygtigt Landbrug.

Randzonerne har ingen positiv effekt på vandmiljøet og loven
fjerner vores råderet over egen jord, måske for tid og evighed.
Derfor appellerer vi til alle landmænd: Lad os alle stå sammen om
at sige med ord og handling, “Vi vil ikke have randzonerne, og vi
etablerer dem ikke!”.

Jo flere, der bakker op om modstanden mod randzonerne, desto
større er sandsynligheden for, at vi kommer af med den forhadte
lov. Så vi appellerer til hele det danske landbrug; Lad os stå
sammen om at være imod randzonelovgivningen. Tiden er ikke til at
lave kompromisser, der ikke har en effekt. Nu må vi stå fast på, at
lovindgreb skal gennemføres på en faglig og saglig baggrund.

Spildevand største trussel mod vandløbene

Det tidligere DMU (Danmarks Miljøundersøgelser), nu Natur og
Miljø under Aarhus Universitet, skrev i april 2011 på sin
hjemmeside, at spildevand og fysiske vandløbsreguleringer er de
vigtigste miljøproblemer i de danske vandløb. Forskerne mener
altså, modsat Fødevareministeren, at det ikke er landbruget, der er
hovedskurken, når synderen i vandmiljøet skal udpeges. Forskerene
peger også på, at der ikke er fundet pesticider over
kvalitetskravene i noget dansk vandløb – alligevel mener Mette
Gjerskov (S), at pesticiderne forurener vandløbene. Ja, faktisk har
hun tilmed postuleret, at pesticider sammen med kvælstof skaber
fiskedød i fjordene. Kvælstofindholdet i vandløbene er ifølge
førnævnte forskere faldet fra 10 mg/L fra 1990’erne til ca. 6 mg/L
i dag, altså langt under kravet i Nitratdirektivet, så når det
gælder kvælstof, så er forbedringerne allerede sket – vel at mærke
uden hjælp fra randzoner.

Hvis vi skal have bræmmerne, skal det være for at sikre
landbrugsjorden mod forurening fra vandløbene. Hvis spildevand
ifølge forskerne er den væsentligste årsag til forurening af danske
vandløb, hvorfor insisterer Fødevareministeren så på, at begrænse
udvaskning af kvælstof, når kvælstofniveauet næsten alle steder
ligger langt under EU’s grænseværdier (Nitratdirektivet), imens
Danmark i årevis har ladet stå til, når det gælder forurening med
fosfor og urenset spildevand fra byer og ikke kloakerede opland.
Danmark har tøvende set til, mens resten af EU for længst har
fjernet fosfater fra husholdningerne i ikke kloakerede områder, og
på trods af en voldsom udbygning af de danske byer, så er
spildevandsrensningen ikke udbygget væsentligt siden 1980’erne.

Vandet fra danske drænudløb er så rent, at jeg uden betænkning
vil drikke af det, men når det blandes med byernes spildevand, så
skal jeg ikke nyde noget af at tage en tår.

Fødevareminister Mette Gjerskov siger, at hun lytter til
landbruget. Men gør hun det, når selv de stærkeste saglige og
faglige argumenter preller af? Vi stoler ikke på ministeren, og hun
viser gang på gang i ord og handling, at hun ikke er minister for
vores erhverv, men kun minister for sine venner uden for
landbruget.

Derfor appellerer vi til hele dansk landbrug, om at stå sammen
om at boykotte randzonerne.
Det er nu vi skal kæmpe for vores erhvervs overlevelse.

Af Vagn Lundsteen, direktør Bæredygtigt Landbrug

Læs mere om “Vandkvalitet i vandløb” ved at følgelinket:http://naturogmiljoe.dmu.dk/vand/32/  

Billede: Vagn Lundsteen ved bækken igennem haven
ved Vipperød, der på randzonekortet skal have 10 meter bræmmer.
Foto: Lene Skriver Bak

 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.