Ida Auken har ret: Det faglige grundlag skal forbedres

Det er for sent at ministeren erkender, at det faglige grundlag for vandplanerne ikke er på plads - det burde hun have medgivet, inden planerne blev afsendt. Derfor bør vandplanerne trækkes tilbage nu, inden de gør ubodelig skade for det erhverv, der i dag bidrager mest til nettoeksporten.

VAndløb

Bæredygtigt Landbrug har stævnet miljøminister Ida Aukens
ministerium og Naturstyrelsen for Vandplanerne, som den danske
regering afleverede til EU den 22.december 2011. Allerede nu
erkender Miljøministeren i et svar til Folketinget, “at planerne
hviler på et fagligt grundlag, der skal forbedres”.

Det er for sent at ministeren erkender, at det faglige grundlag
for vandplanerne ikke er på plads – det burde hun have medgivet,
inden planerne blev afsendt. Derfor bør vandplanerne trækkes
tilbage nu, inden de gør ubodelig skade for det erhverv, der i dag
bidrager mest til nettoeksporten.

Vandplanerne lægger op til ingen, reduceret eller ændret
vedligeholdelse af de danske vandløb. Det vil medføre at en stor
del af Danmark forsumper, og i perioder med megen nedbør, som
forekommer hver sommer, vil sommerhusområder, landsbyer og marker
oversvømmes med store økonomiske tab og materiel skade til
følge.

Tilgroning af de danske vandløb med en deraf følgende hævning af
bunden med slam og sand, vil lukke af for drænrørenes udløb. Der er
en million kilometer drænrør i den danske muld, svarende til 60 %
af Danmarks areal – eller 3,2 mio fodboldbaner. Et areal, som
mister sin landbrugsmæssige værdi, når Vandplanerne for alvor
træder i kraft.

Vagn maj 2012

Bæredygtigt Landbrug efterlyser handling

Det siger sig selv, at når drænene ikke længere kan løbe frit ud
i vandløbene, stopper de til og mister deres funktion. Det vil
medføre, at det danske land bliver forsumpet og almindelig
landbrugsdrift ikke længere vil være rentabel på op mod 60 % af det
samlede areal. Det er intet mindre end en katastrofe for det danske
samfund.

Naturstyrelsen har aldrig lavet konsekvensberegninger af
vandplanerne. Som det hedder i grundlaget for planerne:
“konsekvenserne af planerne laves efter fuld implementering”. Når
konsekvenserne af planerne kendes inden for de næste par år, vil
det allerede være for sent at komme tilbage på det for naturen og
samfundet rigtige spor. Her skal det tilføjes, at man ifølge
EU-lovgivningen altid skal beregne konsekvenserne før sådanne
planer implementeres – ikke efter, som man gør i Danmark.

Når Miljøministeriet og Naturstyrelsen vil måle effekterne af
Vandplanerne er de danske dræn lukket til og en uoprettelig skade
er sket. Skal drænene genetableres efter forsumpningen, vil det
koste i omegnen af 17,4 mia  kroner at dræne jorden på ny.

Bæredygtigt Landbrug efterlyser handling fra Miljøministeren,
for hvis man i ministeriet har indset, at Vandplanerne bygger på et
forkert grundlag, så anmoder vi om, at man får rettet fejlene inden
implementeringen sættes i værk, da fejlagtige tiltag på
landbrugsområdet vil være direkte skadelige for naturen og dansk
økonomi.

Vi vil gerne spørge Miljøministeren, om hun har tillid til
Naturstyrelsens hensigter? Er det virkelig ministerens oprigtige
hensigt at fjerne fundamentet for rentabel landbrugsdrift i
Danmark? Hvis ikke, så vil Bæredygtigt Landbrug anbefale ministeren
at trække vandplanerne tilbage nu. Efter 2015 er skaden allerede
sket.

 Af Vagn Lundsteen, vtl@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen