Grøn Vækst fjernede klagegangen for miljømål og indsatsprogrammer

Den tidligere regering ændrede reglerne, så det ville blive sværere for lodsejerne at klage, når de nye vanplaner skulle præsenteres.

 Klager forbudt

Umiddelbart før der opstod historiens største behov for at klage
over mere eller mindre verdensfjerne vandplaner, fjernede den
tidligere regering mulighederne for at klage.

 Den 27. maj foretog VK-regeringen sammen med DF en ændring
af Miljømålslovens klagebestemmelser som betyder, at miljømål og
indsatsprogrammer nu ikke længere er omfattet af klageadgangen.

Det er uklart, hvordan tidligere miljøminister Karen Elleman
samt VK-regeringen og DF blev overbevist om, at det var helt
nødvendigt med en sådan lovændring. Men erfaringsmæssigt gør
politikerne langt hen ad vejen, hvad embedsmændene siger.

Det er bemærkelsesværdigt, at det netop var de borgerlige
partiers interesse at begrænse klageadgangen! Da Miljømålsloven i
2003 blev fremlagt og vedtaget, var det helt afgørende at få sikret
fuld klageadgang i loven, hvilket daværende miljøminister og
Folketinget også accepterede.

Den mulighed fik VK-regeringen altså sammen med DF luget ud, da
man den 27. maj vedtog Grøn Vækst lovpakken (L 165).

De konkrete ændringer i loven kan ses her:

Umiddelbart herunder ses den tidligere lovtekst i
Miljømålsloven. Lidt længere nede ses den ændring, der blev
foretaget med vedtagelsen af “Lov nr. 553 af 01/06/2011 om ændring
af lov om naturbeskyttelse, lov om planlægning, lov om vandløb og
forskellige andre love (Grøn Vækst)” § 4, stk. 2.

§ 53. Afgørelser truffet efter følgende bestemmelser
kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet som sammensat efter
§ 5, stk. 1, nr. 2, i lov om Natur- og
Miljøklagenævnet:

1) § 29, for så vidt angår fastsættelse af mål,
indsatsprogram og vandplanens tilvejebringelse.

2) § 31 c, for så vidt angår handleplanens indhold og
tilvejebringelse, jf. §§ 31 a-31 e.

3) § 45, for så vidt angår fastsættelse af mål,
indsatsprogram og Natura 2000-planens tilvejebringelse.

4) § 46, for så vidt angår handleplanens indhold og
tilvejebringelse, jf. §§ 46 a-46 e.

Tidligere regler (Citat fra lovomtalen –
herover):

Efter miljømålsloven er der fuld prøvelsesret i forbindelse med
klager over vandplaner og Natura 2000-planer. Det vil sige, at
klagenævnene kan efterprøve såvel retlige spørgsmål, f.eks. om
planernes tilblivelse, som indholdsmæssige spørgsmål, f.eks. om de
fastlagte målsætninger.

I § 53, stk. 1, nr. 1 og 3, udgår 
ordene: »fastsættelse af mål, indsatsprogram og«.

Den nye ordning (Citat fra lovomtalen –
herover):

Forslaget vil indebære, at der fremover kun kan klages over
tilblivelsesmangler for så vidt angår de statslige Vand- og Natura
2000-planer. Klageadgangen tilpasses dermed anden generel statslig
regulering. F.eks. er der ikke i dag mulighed for at klage over de
af miljøministeren udstedte landsplandirektiver.

Den fulde klageadgang for statslige skovhandleplaner og
kommunale handleplaner på vand- og naturområder opretholdes.

 Af Poul Vejby-Sørensen
pvs@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.